Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa lomaosakkeiden markkinointia ja kauppaa koskevan sääntelyn uudistamista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2010 6.00
Tiedote -

Lomaosakkeiden eli ns. aikaosuusasuntojen markkinointia ja kauppaa koskevat kuluttajansuojasäännökset ovat laajenemassa koskemaan myös esimerkiksi huviveneessä tai matkailuvaunussa sijaitsevia aikaosuuksien perusteella käytettäviä majoitustiloja. Sääntely koskisi jatkossa myös uudentyyppisiä pitkäkestoisia lomatuotteita, kuten niin sanottuja alennuslomaklubeja, sekä aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden välityssopimuksia ja aikaosuuksien vaihtosopimuksia.

Oikeusministeriön työryhmän ehdottamilla muutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n uusi aikaosuusdirektiivi. Aikaosuudella (timeshare) tarkoitetaan ajallisesti rajoitettua omaisuuden hallinta- ja käyttöoikeutta. Tällaisia oikeuksia on tarjolla erityisesti vapaa-ajan asuntoihin lomakohteissa. Suomessa aikaosuuksia kutsutaan usein lomaosakkeiksi tai viikko-osakkeiksi. Uusi direktiivi korvaa nykyisen, vuonna 1994 annetun direktiivin.

Säännökset elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteista, sopimuksen sisällöstä ja sopimuskielestä, kuluttajan oikeudesta peruuttaa sopimus sekä kiellosta ottaa kuluttajalta ennakkomaksua peruuttamisaikana vastaisivat periaatteiltaan voimassa olevaa lakia. Peruuttamisaika olisi nykyisen 10 päivän sijasta 14 päivää.

Uutta on se, että elinkeinonharjoittajan olisi täytettävä tiedonantovelvollisuutensa käyttämälläkutakin sopimustyyppiä varten vahvistettua vakiomuotoista tietolomaketta. Sopimukseen olisi liitettävä vakiomuotoinen peruuttamislomake helpottamaan peruuttamisoikeuden käyttämistä. Tietolomakkeet ja peruuttamislomake olisivat muodoltaan ja sisällöltään samanlaisia kaikissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa.

Direktiivin täytäntöönpanosta johtuvilla lainmuutoksilla ei työryhmän arvion mukaan ole merkittäviä vaikutuksia lomaosakemarkkinoihin Suomessa. Sen sijaan Etelä-Euroopan lomakohteissa aggressiivisen markkinoinnin kohteeksi joutuvien suomalaisten lomalaisten oikeusaseman uskotaan paranevan, kun peruuttamisoikeus ja ennakkomaksukielto ulotetaan uudentyyppisiin lomatuotteisiin.

Direktiivin edellyttämät lainmuutokset tulee saattaa voimaan 23. helmikuuta 2011 mennessä.

Markkinointiarpajaiset saa jatkossa rajata vain ostajiin

Työryhmän mietintö sisältää myös ehdotuksen ns. vastikkeellisia markkinointiarpajaisia koskevien kieltojen kumoamiseksi. Muutos merkitsee sitä, että arpajaisiin osallistuminen voidaan jatkossa rajoittaa hyödykkeen ostajiin tai ostotarjouksen tehneisiin. Osallistumismahdollisuuden järjestäminen myös niille henkiöille, jotka eivät halua hyödykettä hankkia, ei siis enää olisi välttämätöntä.

Muutos johtuu EU-tuomioistuin ratkaisusta, jossa se on katsonut tämänkaltaisten yleisten kieltojen olevan sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun EU-direktiivin vastaisia.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, puh. 09 1606 7672, sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Sivun alkuun