Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår revidering av regleringen om marknadsföring och köp av semesterandelar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2010 6.00
Pressmeddelande -

Det föreslås att bestämmelserna i konsumentskyddslagen om marknadsföring och köp av semesterandelar, dvs. så kallade tidsandelsbostäder, reformeras så att tillämpningsområdet också ska omfatta t.ex. lustjakter och husbilar, vilkas inkvarteringslokaler används på basis av tidsandelar. Dessutom ska regleringen i fortsättningen omfatta nya långfristiga semesterprodukter, såsom s.k. rabattsemesterklubbar, samt förmedlingsavtal som gäller tidsdelat boende eller en långfristig semesterprodukt och bytesavtal som gäller tidsdelat boende.

Genom dessa ändringar som justitieministeriets arbetsgrupp föreslår ska det nya EU-direktivet om tidsdelat boende genomföras. Med tidsdelat boende (timeshare) avses rätten att under regelbundet återkommande tidsperioder utnyttja en inkvarteringslokal som ansluter sig till fast eller lös egendom. Sådana rätter är till buds särskilt i samband med fritidsbostäder i semesterorter. I Finland kallas tidsandelsbostäder ofta semesterandelar eller veckoandelar. Det nya direktivet ersätter det gällande direktivet från år 1994.

Bestämmelserna om näringsidkares upplysningsplikt, avtalets innehåll och språk, konsumentens rätt att frånträda ett avtal samt förbud att ta emot handpenning från konsumenten under tiden för frånträdande ska till principerna motsvara den nuvarande lagen. Tiden för frånträdande ska vara 14 dagar i stället för nuvarande 10 dagar.

Nytt är det att näringsidkaren ska fullgöra sin upplysningsplikt genom att använda de för varje avtalstyp fastställda standardformulären för information. Till avtalet ska fogas ett separat standardformulär för frånträdande för att konsumenten mer lätt kan utöva sin rätt att frånträda avtalet. Standardformulären för information och frånträdande ska till formen och innehållet vara likadana i alla EES-stater.

Enligt arbetsgruppens bedömning ska de lagändringar som föranleds av genomförandet av direktivet inte avsevärt påverka marknaden för semesterandelar i Finland. I stället tror man att den rättsliga ställningen för de finländare som blir föremål för aggressiv marknadsföring på sina semesterresor i Sydeuropa ska förbättras, när rätten att frånträda ett avtal och förbudet mot handpenning utvidgas att gälla nya typer av semesterprodukter.

De lagändringar som direktivet förutsätter ska sättas i kraft före den 23 februari 2011.

Marknadsföringslotterier får i fortsättningen begränsas att gälla endast köpare

I arbetsgruppsbetänkandet ingår också ett förslag om att bestämmelserna om förbudet mot så kallade marknadsföringslotterier mot vederlag ska upphävas. Ändringen innebär att rätt att delta i ett lotteri i fortsättningen kan begränsas att gälla endast dem som har köpt en konsumtionsnyttighet eller lämnat en anbud om köp. Det ska alltså inte längre vara nödvändigt att ordna en möjlighet att delta för dem som inte vill köpa nyttigheten.

Orsaken till ändringen är EU-domstolens beslut, där domstolen ansåg att sådana allmänna förbud strider mot EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Marjo Lahelma, tfn 09 1606 7672, e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Tillbaka till toppen