Hyppää sisältöön
Media

Perintäkuluja halutaan rajoittaa - Erityisesti pienten velkojen perintäkulut alenisivat huomattavasti

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2012 10.00
Tiedote -

Hallitus esittää velkojen perintään uudistuksia, joilla tehostettaisiin hyvän perintätavan noudattamista ja estettäisiin kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen.

Kuluttajavelan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä tarkistettaisiin. Perintäkulut alenisivat huomattavasti erityisesti pienissä, enintään 100 euron veloissa. Niissä velallisen kokonaiskuluvastuu saisi esityksen mukaan olla enintään 60 euroa. Enintään 1 000 euron saatavissa kulut saisivat olla enintään 90 euroa ja sitä suuremmissa saatavissa enintään 160 euroa.

Nykyisin kuluttajalta saa vaatia perintäkuluina enintään 190 euroa, jos saatava on enintään 250 euroa. Tätä suuremmissa saatavissa perintäkulujen enimmäismäärä on 220 euroa.

Lakiin ehdotetaan otettavaksi kokonaan uusi säännös velallisen oikeudesta pyytää perintälain mukaisen perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Velallisen voisi olla järkevää pyytää keskeyttämistä esimerkiksi silloin, kun on ilmeistä, että perintä on tuloksetonta ja vain lisää velallisen maksettavaksi tulevia perintäkuluja.

Keskeytyspyynnön jälkeen velkoja voisi velkoa saatavaa tuomioistuimessa tai hakea ulosottoa. Velkoja saisi jatkaa muunlaista perintää vain jos siitä aiheutuvista kuluista ei vaadita korvausta velalliselta.

Esityksen mukaan kuluttajavelallisen maksamat suoritukset olisi kohdennettava ensiksi varsinaiselle saatavalle ja vasta sen jälkeen kuluille. Suoritukset kohdennettaisiin tällöin samalla tavalla kuin ulosottoperinnässä. Näin velallisella olisi selvästi nykyistä paremmat mahdollisuudet valvoa perintäkulujen määrää ja riitauttaa kohtuuttomat kulut. Nykyisin velkojat ja perimistoimistot kohdentavat velallisen maksamat suoritukset yleensä ensisijaisesti kuluille ja vasta sen jälkeen varsinaiselle saatavalle.

Vanhentuneen velan periminen kiellettäisiin. Lisäksi parannettaisiin kuluttaja-asiamiehen mahdollisuuksia tehokkaasti puuttua hyvän perintätavan vastaisiin menettelytapoihin.

Yrityksille ja viranomaisille 40 euron viivästysmaksu

Esityksessä ehdotetaan myös muutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön EU:n uudistettu maksuviivästysdirektiivi. Se koskee maksuviivästyksiä tavaroiden tai palvelusten toimittamisessa yritykseltä toiselle tai yritykseltä viranomaiselle. Kuluttajiin direktiiviä ei sovelleta.

Maksun viivästyessä velkojalla olisi aina oikeus saada velallisena olevalta yritykseltä tai viranomaiselta 40 euron suuruinen vakiokorvaus perintäkuluista. Vakiokorvaus kannustaisi suorittamaan maksut viimeistään eräpäivänä. Yritysten ja viranomaisten maksuja koskeva viivästyskorko nousisi yhdellä prosenttiyksiköllä nykyiseen verrattuna.

Lisäksi rajoitettaisiin maksuajan pituutta. Maksuaika ei saisi normaalitapauksissa ylittää 30 päivää, jos velallinen on viranomainen.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, puh. 02951 50228
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun