Hyppää sisältöön
Media

Ihmiskauppaan liittyvää lainsäädäntöä ja sen soveltamiskäytäntöä halutaan selkeyttää

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2012 6.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmän mielestä rikoslain ihmiskauppaa ja paritusta koskevia rangaistussäännöksiä ja niiden perusteluja tulisi täsmentää ja täydentää niin, että lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytäntö nykyistä paremmin vastaavat Suomea sitovia kansainvälisiä asiakirjoja, muun muassa viime vuonna säädettyä EU:n ihmiskauppadirektiiviä.

Ihmiskauppaan liittyvää hyväksikäyttöä on arvioitu esiintyvän erityisesti organisoidussa prostituutiossa. Tätä kautta ihmiskaupparikoksilla on kytkentä paritusrikoksiin. Viime aikoina huomiota on enenevässä määrin kiinnitetty myös työperäiseen ihmiskauppaan.

Työryhmän ehdottamilla lainmuutoksilla ja pykälien perustelujen täydennyksillä selvennettäisiin erityisesti rajanvetoa toisaalta ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten ja toisaalta ihmiskaupparikosten ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän välillä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen työryhmän ehdottamiin lainmuutoksiin: - Esimerkiksi painostamista koskeva tekotapa siirrettäisiin paritussäännöksestä ihmiskauppasäännökseen. Painostamista sisältävät teot pitäisi ennen kaikkea katsoa ihmiskaupaksi eikä paritukseksi.

Ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattamista korostettaisiin aiempaa selkeämmin yhtenä ihmiskaupan hyväksikäytön muodoista, ja pakkotyö mainittaisiin laissa yhtenä esimerkkinä ihmisarvoa loukkaavista olosuhteista. Samalla ongelmalliseksi osoittautunutta "pakkotyön" käsitettä käsiteltäisiin pykälän perusteluissa nykyistä yksityiskohtaisemmin muun muassa kansainvälisen työjärjestön kehittämiin osoittimiin perustuen.

Oikeusministeri Henriksson pitää erityisen tärkeänä sitä, että ehdotuksen mukaan parituksen kohteena olevan henkilön asemaa rikosprosessissa parannettaisiin.
- Hänelle voitaisiin esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten määrätä avustaja ja tukihenkilö riippumatta siitä, onko hänet katsottu asianomistajaksi ja onko hän esittänyt asiassa vaatimuksia.

Avustajan ja tukihenkilön palkkio ja korvaus maksetaan valtion varoista.

Rikosoikeudellista vastuuta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä laajennettaisiin. Myös oikeushenkilö eli yritys tai yhteisö voitaisiin ehdotuksen mukaan tuomita tästä rikoksesta yhteisösakkoon. Lisäksi liiketoiminnassa kiskonnantapaiseen työsyrjintään syyllistynyt voitaisiin määrätä liiketoimintakieltoon.

Ihmiskaupan uhrien ja todistajien sekä heidän läheistensä suojelu on tärkeä osa ihmiskaupparikosten torjuntaa ja selvittämistä. Työryhmän mukaan lainsäädäntö tarjoaa keinoja rikosprosessissa mukana olevien henkilöiden suojelemiseksi. Lisäksi suojelulle on kehitetty käytännön menettelytapoja. Lähtökohdat ihmiskaupparikosten käsittelyssä mukana olevien henkilöiden suojelemiselle ovat siis asianmukaiset. Työryhmän selvityksen mukaan parantamisen varaa kuitenkin on. Esiin nousseita kysymyksiä pohditaan muun muassa sisäasiainministeriön asettamassa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämistä selvittävässä työryhmässä, jonka on määrä saada työnsä valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä.

Nyt mietintönsä jättäneen oikeusministeriön työryhmän työn taustalla olivat erityisesti kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimivan vähemmistövaltuutetun kertomus ja sen johdosta annetut eduskunnan lausumat sekä ihmiskaupan vastaista toimintasuunnitelmaa päivittäneen ohjausryhmän loppuraportti. Ihmiskauppalainsäädännön kehittämiseen on kiinnitetty huomiota myös pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh. 02951 50340, ja työryhmän sihteeri, lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, puh. 02951 50440, sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Sivun alkuun