Hyppää sisältöön
Media

Förslag om en revidering av ersättningsgrunderna i inlösningslagen på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 10.07
Pressmeddelande

Bestämmelserna om ersättningsgrunderna i inlösningslagen föreslås bli ändrade. Syftet är att förbättra ställningen för den som innehar egendom som inlöses och att garantera att inlösningsersättningen i alla situationer uppfyller det krav på full ersättning som finns i grundlagen. Reformen ska i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram förbättra markägarens rättsskydd och trygga kommunernas markpolitik. Ett utkast till regeringens proposition har skickats på remiss.

Enligt propositionen ska ersättningen för egendom som inlöses grunda sig på marknadsvärdet i stället för det gängse värdet som för närvarande. Fastställandet av marknadsvärdet ska bli mångsidigare genom att ta i bruk flera olika beräkningsmetoder. Bestämmelserna om värdenedsättning i lagstiftningen föreslås förbli oförändrade.  

När det gäller fastighetsutvärderingen uppfylls inte nödvändigtvis kravet på full ersättning i alla situationer, eftersom utvärderingarna är förenade med osäkerhetsfaktorer. För att lösa problemet föreslås det att inlösningsersättningen höjs med 15 procent.  

- Egendomsskyddet är en mycket viktig grundrättighet. En central målsättning i reformen av inlösningslagen är att i enlighet med regeringsprogrammet förbättra markägarnas rättsskydd. Den i lagutkastet föreslagna höjningen av inlösningsersättningen med 15 procent är en klar förbättring med tanke på egendomsskyddet, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Det föreslås också att tillämpningsområdet för den så kallade bostads- och näringsgarantin i inlösningslagen ska utvidgas så att den gäller samtliga inlösningssituationer och inte bara vissa situationer som i nuläget. Avsikten är att ägarens ställning ska tryggas särskilt när det är fråga om en fastighet som används för eget boende eller nödvändig egendom som används i yrkesverksamhet.  

Propositionen innehåller också ändringsförslag som syftar till att modernisera och förenkla inlösningsförfarandet. Bestämmelserna om inlösningskommissionens sammansättning föreslås bli reviderade så att det inte längre är nödvändigt att anlita gode män i alla situationer. Dessutom föreslås det ändringar som ska förenkla förfarandet för betalning och deponering av inlösningsersättningen. 

Remissbehandlingen i utlatande.fi pågår till den 15 september 2021. 

Ytterligare information:
Jari Salila, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 584, [email protected]

Sivun alkuun