Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henrikssonin videotervehdys ulkoministeriön järjestämässä ihmisoikeusselonteon kuulemistilaisuudessa 10.9.2020

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2020 13.00
Puhe

Hyvät kuulijat, bästa åhörare, ihmisoikeuksien ystävät

Ihmisoikeusselonteon laatiminen on tervetullut hanke. Se antaa mahdollisuuden käydä keskustelua Suomen ihmisoikeuspolitiikasta niin kansalaisyhteiskunnan, hallinnon kuin eduskunnankin piirissä. Kiitos siis mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro tässä kuulemistilaisuudessa. 

Ihmisoikeuspolitiikkaa on kehitettävä pitkäjänteisesti. Tämä nyt laadittava selonteko on osa laajaa kokonaisuutta, joka yhdessä oikeusministeriön johdolla valmisteltavan perus- ja ihmisoikeuspoliittisen toimintaohjelman kanssa tavoittelee ihmisoikeuksien entistä parempaa turvaamista Suomessa.

Yksi selonteon keskeisistä teemoista on oikeusvaltio. Sen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Oikeusvaltioperiaate takaa sen, että lait säädetään läpinäkyvällä ja demokratiaa kunnioittavalla tavalla, lait ovat saatavilla ja lainsäädäntö ennakoitavaa ja ymmärrettävää. Tuomiovaltaa käytetään riippumattomassa tuomioistuimessa, joka ei ole ulkopuolisen ohjauksen alaisuudessa, ei hallituksen eikä oikeusministerin. Tämä ei ole aina kansalaisille aivan selvää.

On olennaista pohtia oikeusvaltion merkitystä ja haasteita oikeuksien toteutumiselle globaalilla ja alueellisella tasolla, ja samalla tunnistaa oikeusvaltion kehittämisen merkitys myös täällä Suomessa. 

Toimiessani viime vuonna EU:n oikeusministereiden puheenjohtajana minulla oli erinomainen tilaisuus korostaa demokratian, perusoikeuksien ja oikeusvaltion erottamatonta ja toisiaan vahvistavaa luonnetta. On vaikea kuvitella toimivaa demokratiaa, jossa esimerkiksi sananvapaus tai osallistumisoikeudet eivät toteutuisi tai jossa kansalaisella ei olisi käytettävissään riittäviä oikeussuojakeinoja oikeuksiensa toteuttamiseksi.  

Vikten av demokrati, grundrättigheter och rättsstat är mycket aktuell också i år, då världen går igenom en hälsokris. Den är också aktuell under de kommande åren, då krisens följder ska åtgärdas. Jag har velat hålla fram vikten av rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Finland under koronavåren. I mitt tycke klarade Finland vårens undantagsförhållanden förhållandevis väl. 

Bästa åhörare,

vi fick en hel del respons under den utlåtanderunda som ordnades inför arbetet med denna redogörelse. Såväl jämställdhetsfrågor som frågor om ursprungsfolkens position framhävdes särskilt i utlåtandena. Jämställdhet och jämlikhet är också centrala tema i redogörelsen. 
I enlighet med regeringsprogrammet har vi en hel del projekt gällande jämställdhet under arbete. Nationalspråksstrategin, handlingsprogrammet för bekämpning av rasism och diskriminering samt främjande av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper samt centrala lagstiftningsprojekt som förnyandet av diskrimineringslagen och sametingslagen tål att nämnas. 

Vaikka Suomi pärjää kansainvälisissä vertailuissa varsin hyvin, on tärkeää, että huollamme ja kehitämme demokratiaamme ja suomalaista oikeusvaltiota. Toimiva kansalaisyhteiskunta ja avoin yhteiskunnallinen dialogi ovat keskeinen osa tätä kehitystyötä. Oikeuksien toteutumista on olennaista tarkastella eri väestöryhmien näkökulmasta. On myös tärkeää, että olemme johdonmukaisia ihmisoikeustyössämme niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Toivotan antoisaa ja keskustelevaa kuulemistilaisuutta!     

Sivun alkuun