Hyppää sisältöön
Media

Oikaisuvaatimusmenettelyä täsmennetään

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2010 11.00
Tiedote -

Oikaisuvaatimusjärjestelmän asemaa ja merkitystä oikeusturvakeinona vahvistetaan. Hallintolakiin otetaan uudet säännökset, jotka ohjaavat oikaisuvaatimuksen käsittelyä. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos tulemaan voimaan 1. elokuuta 2010.

Oikaisuvaatimus on lakiin perustuva muutoksenhakukeino, jonka avulla hallintoviranomaiset voivat korjata päätöksenteossa tapahtuneet virheet jälkikäteen.

Muutoksilla pyritään selkeyttämään järjestelmää ja parantamaan mahdollisuuksia toimia joustavasti ja tehokkaasti hallintopäätösten virheiden oikaisemisessa. Tavoitteena on myös, että asianosainen saa nykyistä paremmin tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan oikaisuvaatimusmenettelyssä. Samalla pyritään vähentämään hallintotuomioistuimiin tulevien oikeusriitojen määrää.

Uudistus ei aiheuta muutoksia oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä toimivaltaiselle viranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekemisestä säädetään jatkossakin erikseen eri hallinnonaloilla.

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu esitettyihin vaatimuksiin. Viranomainen voisamassa yhteydessä tehdä ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen. Virheen korjaaminen voi jatkossa perustua myös siihen, että asiaan on tullut uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Jos hallinnon asiakas ei ole oikaisuvaatimuspäätökseen tyytyväinen, hänellä on mahdollisuus valittaa asiassa hallintotuomioistuimeen. Järjestelmä on tällä hetkellä käytössä muun muassa vero- ja kunnallishallinnossa sekä esimerkiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksuja koskevassa muutoksenhaussa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, puh. 09 1606 7690
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun