Hoppa till innehåll
Media

Omprövningsförfarandet ska preciseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2010 11.00
Pressmeddelande -

Omprövningssystemets ställning och betydelse som rättsmedel ska stärkas. Förvaltningslagen kompletteras med nya bestämmelser som ska reglera behandlingen av omprövningsärenden. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringen så att den träder i kraft den 1 augusti 2010.

Omprövningsförfarande är ett rättsmedel som grundar sig på lag och som förvaltningsmyndigheterna kan använda för att i efterhand rätta fel som inträffat i deras beslutsfattande.

Syftet med ändringarna är att förtydliga omprövningssystemet och förbättra myndigheternas möjligheter att på ett smidigt och effektivt sätt rätta till oriktigheter i förvaltningsbeslut. Ett annat syfte är att en part i omprövningsförfarandet bättre än för närvarande ska få information om sina rättigheter och skyldigheter i omprövningsförfarandet. Samtidigt syftar man till att minska antalet rättstvister i förvaltningsdomstolarna.

Reformen orsakar inga ändringar i det sätt som omprövning begärs. En begäran om omprövning ska göras skriftligen hos den behöriga myndigheten inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Av skrivelsen ska framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs.

Det ska även i fortsättningen finnas särskilda bestämmelser om omprövningsförfarandet inom de olika förvaltningsområdena.

Den myndighet som prövar en begäran om omprövning kan ändra förvaltningsbeslutet, upphäva det eller avslå begäran om omprövning. I omprövningsbeslutet ska yrkandena i omprövningsbegäran avgöras och avgörandet motiveras. Den myndighet som avgör begäran om omprövning kan samtidigt utan särskilt yrkande också fatta beslut om rättelse av fel. Rättelse av fel kan i fortsättningen också basera sig på det att det har kommit fram ny utredning i saken som väsentligt kan påverka beslutet.

Om förvaltningens kund inte är nöjd med ett beslut, får beslutet i regel överklagas hos förvaltningsdomstolen. Systemet är för närvarande i bruk bland annat inom skatte- och kommunalförvaltningen samt till exempel vid ändringssökande som gäller kontrollavgifter i kollektivtrafiken.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 09 1606 7690
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen