Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Henriksson asiantuntija-avusteisten huoltoriitojen sovittelun päätösseminaarissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2013 8.22
Puhe -

Hyvät huoltoriitojen sovitteluprojektiin osallistujat,
Bästa deltagare i medlingsprojektet,

Koen erittäin miellyttäväksi tehtäväksi avata tämän huoltoriitojen sovittelukokeilun päätösseminaarin.

Det ger mig stor glädje att öppna detta seminarium som avslutar försöket med medling i vårdnadstvister.

Neljässä käräjäoikeudessa aloitettu ja seitsemään uuteen käräjäoikeuteen laajennettu huoltoriitojen sovittelukokeilu on ollut menestystarina ja siitä kiitos kuuluu teille kaikille. Kokeilun aikana asioiden käsittely sovittelussa on ollut nopeaa ja sovintoja on saavutettu paljon. Vanhempien ja lakimiesavustajien antama palaute on ollut valtaosin myönteistä. Tuomareiden ja asiantuntija-avustajien yhteistyö on sujunut hyvin.

Saamani tiedon mukaan kokeiluun osallistuvat tuomarit ja asiantuntija-avustajat ovat olleet erittäin motivoituneita uuteen tehtäväänsä. Projektin eteen on tehty paljon työtä ja monet ovat panostaneet menettelyn kehittämiseen runsaasti myös omaa aikaansa. Osallistujien vahva motivaatio, innostuneisuus ja sitoutuneisuus ovat olleet avainasioita kokeilun menestykselliselle toteuttamiselle. Oikeusministeriö on halunnut tukea kokeilun onnistumista järjestämällä projektiin osallistuville laajan koulutuksen, johon myös tämä päätösseminaari kuuluu.

Hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi sovittelun käytön edistäminen konfliktinratkaisukeinona. Sovittelun katsotaan nopeutensa ja edullisuutensa johdosta soveltuvan erityisen hyvin huoltajuuskiistoihin. Huoltoriitojen sovitteluprojekti onkin muodostunut yhdeksi oikeusministeriön kärkihankkeista. Kokeilun aikana saatujen hyvien tulosten ja kokemusten perusteella uusi malli on saanut laajan kannatuksen puoluerajoista riippumatta.

Oikeusministeriössä on kevään aikana valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi uuden sovittelumallin saattamiseksi valtakunnalliseksi. Esityksestä saatu lausuntopalaute oli erittäin myönteinen. Hallituksen esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan vielä tämän syysistuntokauden aikana.

Enligt regeringsprogrammet ska användningen av medling som tvistlösningsmetod främjas. I och med att medling är en snabb och förmånlig metod, anses den lämpa sig särskilt väl för vårdnadstvister. Försöket med medling i vårdnadstvister har varit ett av justitieministeriets spetsprojekt. Tack vare de goda resultaten och de erfarenheter som fåtts av försöket har den nya modellen vunnit ett brett stöd över partigränserna.

Under våren beredde justitieministeriet ett utkast till regeringens proposition för att införa den nya medlingsmodellen i hela landet. Utlåtandena om utkastet var mycket positiva, och avsikten är att regeringens proposition om modellen ska överlämnas till riksdagen i höst.

Vuonna 2006 voimaan tulleen tuomioistuinsovittelulain käyttöönotto on käräjäoikeuksissa sujunut melko hitaasti. Huoltoriitojen sovittelukokeilu on muuttanut tilanteen. Kokeilun saama suuri suosio kertoo, että uudelle vaihtoehdolle on tarvetta. On uskottavaa ja toivottavaa, että huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun laaja käyttö tulee lisäämään myös muiden riita-asioiden sovitteluita.

Hyvät ystävät,
Bästa vänner,

Vanhempien ero on monimutkainen prosessi, jossa juridiset, psyykkiset, taloudelliset ja sosiaaliset kysymyksetkietoutuvat toisiinsa. Eroon liittyviä asioita käsittelevien viranomaisten välinen yhteistyö on kuitenkin vähäistä ja kukin hoitaa vain oman osansa eroperheen asioista. Tässä hankkeessa luotu usean eri ammattiryhmän yhteistyössä toteuttama huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu on ainutlaatuinen tapa käsitellä vanhempien erimielisyyksiä. Yhdistämällä eri ammattikuntien voimat vanhemmille voidaan samassa menettelyssä tarjota tukea sekä juridisten että psyykkisten eroon liittyvien konfliktien ratkaisemiseksi.

Huoltoriidat ovat raskaita ja haavoittavia sekä vanhemmille että ennen muuta lapselle. Vanhempien riittely vaarantaa vakavasti lapsen hyvinvointia. Huoltoriidat kuormittavat runsaasti myös eri viranomaisia. Vanhempien sovinto ja kiistaan saatu nopea ratkaisu edistävät yhteistyövanhemmuutta ja lapsen edun toteutumista. Sen vuoksi on erittäin tärkeää panostaa sovinnolliseen ratkaisuun vielä tuomioistuimessakin, vaikka tuomioistuimeen päätyvät jutut ovatkin usein konfliktitasoltaan erittäin vaikeita.

Suuri kiitos kokeilun onnistumisesta kuuluu teille asiantuntija-avustajille, jotka olette ennakkoluulottomasti ja rohkeasti lähteneet uuteen tehtävään työskentelemään teille vieraassa toimintaympäristössä. Asiantuntija-avustajana toimiminen on vaativaa ja edellyttää monipuolista ammattitaitoa ja osaamista. Sovittelukokeilussa saavutetut hyvät tulokset ovat olleet mahdollisia, koska asiantuntija-avustajina työskentelee päteviä ja kokeneita ammattilaisia. On olennaisen tärkeää, että menettelyä vakinaistettaessakin asiantuntija-avustajan pätevyysvaatimukset pidetään riittävän korkeina ja tehtävän vaativuutta vastaavina.

Jag vill tacka er alla som fördomsfritt har tagit itu med det nya uppdraget som sakkunnigbiträde och vågat arbeta i en främmande verksamhetsmiljö. Det är er förtjänst att försöket lyckades så bra. Att verka som sakkunnigbiträde är krävande och förutsätter mångsidig yrkesskicklighet och kompetens. Att resultaten av medlingsförsöket har varit så bra beror i hög grad på att kompetent och erfaret yrkesfolk har ställt upp som sakkunnigbiträden. När förfarandet görs permanent är det mycket viktigt att kompetenskraven för sakkunnigbiträden förblir tillräckligt höga och motsvarar uppgiftens svårighetsgrad.

Tuomioistuinlaitoksen ja sosiaalitoimen työmäärä on suuri. Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun käytön laajentamisella tavoitellaan sekä tuomioistuinten että sosiaalitoimen työtaakan keventämistä pitkällä tähtäimellä. Tuomioistuinten kannalta on kuitenkin olennaista, että tuomioistuinsovittelu säilyy erityisenä sovittelupalveluna silloin, kun muissa eropalveluissa vanhemmille tarjottu apu on osoittautunut riittämättömäksi. Tämä edellyttää sitä, että kunnalliset peruspalvelut, kuten lastenvalvojien sopimuspalvelu ja perheasiainsovittelu, toimivat hyvin, jotta vanhemmat eivät suuntaa hakemaan apua tuomioistuimesta silloin kun heidän tulisi saada kiistansa ratkaistuksi kevyemmässä menettelyssä sosiaalitoimessa. On tärkeää, että kunnat panostavat tähän. Tehtävä kuuluu kunnille, mutta on ilmeistä, että ne eivät huomioi asiaa riittävästi.

Kun huoltoriitojen sovittelu vakinaistuu ja siitä tulee osa tuomioistuinten arkipäivää, ei ole itsestään selvää, että tulokset jatkuvat yhtä hyvinä kuin kokeilun aikana. Toiminnan jatkuminen vahvana edellyttää käräjäoikeuksilta panostamista sovitteluun sekä motivoituneiden tuomareiden ja asiantuntija-avustajien yhteistyötä menettelyn kehittämiseksi.

Vaikka tämä on päätösseminaari, kokeilu jatkuu, kunnes menettelyn vakinaistamista koskevat lakimuutokset astuvat voimaan. Toivotan teille edelleen intoa ja jaksamista haasteellisessa tehtävässänne sekä antoisia seminaaripäiviä.

Trots att detta är ett avslutningsseminarium, fortsätter försöket tills lagändringarna för att permanenta förfarandet träder i kraft. Jag önskar er arbetsglädje i ert utmanande uppdrag samt givande seminariedagar.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun