Hyppää sisältöön
Media

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Uutta tietoa raiskausrikoksista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2012 13.27
Tiedote -

Raiskauksista tuomitut rangaistukset jakaantuvat laajalle asteikolle ehdollisista vankeuksista vuosien mittaisiin vankilarangaistuksiin. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on selvittänyt raiskausrikosten viimeaikaista rangaistuskäytäntöä, rikollisuuden muutoksia sekä tapausten oikeuskäsittelyä eri viranomaisportaissa.

Rangaistukset porrastuvat rikoksen törkeyden mukaan


Laki porrastaa raiskauksen kolmeen törkeysasteeseen. Teoista tuomittavat rangaistukset vaihtelevat teonpiirteiden mukaan muutaman kuukauden ehdollisista vankeusrangaistuksista 6-7 vuoden ehdottomiin tuomioihin.

Perustunnusmerkistön (RL 20:1) mukaisen rikoksen (raiskaus) tilastollinen keskirangaistus on noin kahden vuoden mittainen ehdoton vankeus. Vajaa kolmannes tuomitaan keskimäärin puolentoista vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja joka seitsemäs ehdollisen vankeusrangaistuksen ja yhdyskuntapalvelun yhdistelmään. Törkeän raiskauksen (RL 20:2) keskirangaistus on 3-4 vuotta vankeutta ehdottomana. Lievin tekomuoto, pakottaminen sukupuoliyhteyteen johtaa tavallisimmin hieman alle vuoden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Joka kuudes tekijä tuomitaan keskimäärin runsaan vuoden mittaiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Rangaistuslajin valintaan ja rangaistuksen pituuteen lähemmin vaikuttavia seikkoja ovat mm. tekijän aikaisempi rikollisuus, rikoksen tekotapa ja seuraukset, teon suunnitelmallisuus, aseen käyttö, tekijöiden lukumäärä, tekijän ja uhrin välinen suhde, sekä uhrin ominaispiirteet.

Raiskausrikokset rinnastuvat rangaistuksiltaan vakavimpiin väkivaltarikoksiin. Törkeän raiskauksen rangaistukset vastaavat tapon yrityksestä tuomittuja rangaistuksia. Raiskauksen perusmuodosta langetetut rangaistukset ylittävät vuorostaan jonkin verran törkeän pahoinpitelyn rangaistustason.

Ehdottomien vankeusrangaistusten osuus näyttää Suomessa olevan jonkin verran muita Pohjoismaita alempi, mutta keskipituus joko hieman korkeampi tai samalla tasolla.

Rangaistuskäytännöt kiristyneet runsaan 10 vuoden aikana


Raiskauksista tuomitut rangaistukset kiristyivät 1990-luvun jälkipuoliskolla noin puolella vuodella. Muutos oli yhteydessä vuonna 1999 toteutettuun lainmuutokseen. Tuomioistuinkäytäntö on pysynyt 2000-luvun puolella vakaana, joskin keskirangaistuksissa on havaittavissa hienoista nousua. Kaikista seksuaalirikoksista vankilassa suoritettavien vankeusrangaistusten pituus on kasvanut 2000-luvulla neljänneksellä. Vuonna 2009 seksuaalirikoksista tuomittujen vankien suoritettavana oli kaikkiaan 300 vankeusvuotta; vuonna 1998 suoritettavia vuosia oli vielä 150.

Raiskausten tietoon tulo tehostunut


Viranomaisten tilastoimien raiskausrikosten lukumäärät ovat kaksinkertaistuneet viimeisen 10 vuoden kuluessa. Taustalla ovat ennen kaikkea ilmoitusherkkyyden kasvu ja syyteoikeutta laajentaneet lainmuutokset. Myös entistä useampi rikos etenee poliisilta syyttäjälle syytetoimia varten.

Raiskausrikosten keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika tekopäivästä tuomioon oli puolitoista vuotta vuonna 2008. Aika on selvästi pidempi kuin väkivaltarikoksissa yleensä, mutta lyhyempi kuin talousrikoksissa. Raiskausrikoksen kokonaiskäsittelyajat ovat olleet 2000-luvulla tasaisessa kasvussa. Tämä muutos koskee kaikkia rikoksia.

Rikoksista valtaosa tuttujen välisiä


Selvä valtaosa rikoksista tapahtuu toisensa jo ennestään tunteneiden osapuolten välillä. Joka kolmas rikos tehtiin parisuhteessa. Kuudennes rikoksista oli uhrilleen ennestään tuntemattoman tekijän tekemä. Valtaosa rikoksista tapahtui tekijän tai uhrin asunnossa. Joka kuudes rikos tehtiin ulkosalla. Joka kolmas tuomittu oli kansalaisuudeltaan ulkomaalainen.

Uhrille suoritettavien korvausten taso vaihtelee 3 000 ja 12 000 euron välillä


Raiskausrikosten yhteydessä tekijä määrätään säännönmukaisesti maksamaan uhrille korvauksia haitasta ja rikoksella aiheutetusta kärsimyksestä. Kokonaiskorvausten mediaani on 6 000 euroa. Sukupuoliyhteyteen pakottamisesta maksettavaksi määrätty keskikorvaus on 3 000 euroa, raiskauksesta määrätty korvaus 5 000 euroa ja törkeästä raiskauksesta määrätty 12 000 euroa. Korvaus suoritetaan ensivaiheessa valtion varoista, jolloin uhrille maksettava summa voi jossain määrin poiketa tuomioistuimen määräämästä. Korvaukset ovat linjassa henkilövahinkoasian neuvottelukunnan suositusten kanssa.

Jo tehty lainmuutos tullee lisäämään raiskaustuomioiden lukumääriä


Raiskauksen tunnusmerkistön soveltamisalaa laajennettiin lainmuutoksella vuonna 2011 siten, että sukupuoliyhteys puolustuskyvyttömän kanssa katsotaan kaikissa tilanteissa raiskausrikokseksi. Uusien tunnusmerkistöjen soveltamiskäytännöstä ei vielä ole saatavilla tietoa. Tutkimusaineiston perusteella lähivuosina on joka tapauksessa odotettavissa raiskauksiksi nimettyjen rikosten merkittävä lukumääräinen kasvu, joka tulee näkymään myös tuomiotilastoissa.

Lisätietoja:
ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä, puh. 029 566 5354
s-posti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun