Hyppää sisältöön
Media

Puoluerahoituksen avoimuus lisääntyy

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2010 10.00
Tiedote -

Puoluerahoituksen avoimuutta parannetaan Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECO:n antamien suositusten mukaisesti. Tavoitteena on edesauttaa puolueiden mahdollisten sidonnaisuuksien arviointia ja lisätä luottamusta poliittiseen toimintaan.

Hallitus esitti muutosten vahvistamista ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutokset tulemaan voimaan 1.9.2010. Osa säännöksistä kuitenkin tulee voimaan vasta vuoden 2011 alussa muun muassa tietojärjestelmän hankinnan vaatiman ajan vuoksi.

Muutosten tultua voimaan vaalirahoituslainsäädäntö on kokonaan uudistettu sekä puolueiden että ehdokkaiden osalta.

Puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön vastaanottamasta tuesta on tehtävä ilmoitus Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Puolue määrittelee itse lähiyhteisönsä niiden suostumuksella. Lähiyhteisöjä voivat olla esimerkiksi säätiöt ja rahastot, jotka aktiivisesti edistävät puolueen toimintaa, toimivat sen kanssa läheisessä yhteistyössä tai hoitavat sen varainhankintaa.

Ilmoituksessa on mainittava jokainen rahana, tavarana, palveluna tai muulla tavalla saatu tuki, jonka arvo on vähintään 1 500 euroa samalta antajalta kalenterivuodessa. Esimerkiksi tavanomaista talkootyötä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. Ilmoitus on tehtävä ajantasaisena eli viimeistään tuen vastaanottamista seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Puolueiden on samaan tapaan kuin ehdokkaiden eriteltävä tarkastusvirastolle myös vaalikampanjoidensa kulut ja rahoitus. Jokainen vähintään 1 500 euron suuruinen tuki kampanjalle sekä tuen antaja on mainittava erikseen. Kaikessa puolueen tai ehdokkaan maksullisessa vaalimainonnassa tulee olla mainoksen maksajan nimi.

Puolue voi tehdä ennakkoilmoituksen tulevan vaalikampanjansa rahoituksesta ja kuluista. Kampanja-ajan katsotaan alkavan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyvän kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen. Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää kaikki puoluerahoitusta koskevat ilmoitukset ja tiedot yleisön saatavilla internetissä.

Tukea saa ottaa vastaan enintään 30 000 euroa

Puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyhteisö saavat ottaa vastaan tukea samalta lahjoittajalta enintään 30 000 euron arvosta kalenterivuodessa. Puolueen lähiyhteisö kuitenkin saa antaa puolueelle tai yhdistykselle suurempiakin lahjoituksia. Samoin testamentilla annettu tuki voi olla mainittua summaa suurempi.

Ulkomaalaista rahoitusta puolue tai vaaleissa ehdokkaana oleva ei saa vastaanottaa muilta kuin omilta kansainvälisiltä yhteistyöjärjestöiltään sekä yksityishenkilöiltä. Tukea ei myöskään saa ottaa valtiolta, kunnalta tai näiden määräysvallassa olevalta yhteisöltä.

Myös ehdokkaiden tukeen uudistuksia

Vaaliehdokkaiden erikseen ilmoitettavan tuen alaraja lasketaan 1 500 euroon myös europarlamenttivaaleissa ja presidentinvaalissa, joissa raja nykyisin on 2 000 euroa. Kaikki saman tukijan antamat suoritukset ehdokkaan hyväksi lasketaan yhteen.

Vaalikampanjan rahoituksena ehdokkaan on ilmoitettava myös sellaiset laskut, jotka ovat maksamatta vaalirahailmoitusta annettaessa. Kunnallisvaaleissa ei tarvitse tehdä yksityiskohtaista erittelyä alle 800 euron suuruisen kampanjan kuluista ja rahoituksesta.

Ehdokkaiden tulee tehdä eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa Valtiontalouden tarkastusvirastolle myös jälki-ilmoitus vaalikampanjaa varten otetusta lainasta sekä sen maksamiseen saadusta tuesta, jos tuki on vähintään 1 500 euron arvoinen.

Rahankeräyslupaa ei enää tarvita ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhdistyksen tai puolueyhdistyksen keräykseen, jolla katetaan vaalikampanjan kuluja.

Puoluetuen takaisinperintä mahdolliseksi

Vaalirahoituksen ja puolueiden tilinpidon valvonta keskitetään Valtiontalouden tarkastusvirastoon. Sillä on käytössään samanlainen uhkasakkomenettely kuin ehdokkaiden vaalirahoituksessa. Säännösten olennainen laiminlyönti voi johtaa puoluetuen maksamisen lopettamiseen tai takaisinperintään. Valtioneuvosto päättää näistä toimenpiteistä. Puoluetuen käyttöä valvoo edelleen oikeusministeriö.

Valtion myöntämää puoluetukea saavien on laadittava yksityiskohtaisia erittelyjä saamistaan tuista ja niiden käytöstä. Varojen käytön asianmukaisuuden varmistamiseksi puolueiden tilintarkastajat velvoitetaan lausumaan, onko puoluetuen sekä vaalirahoituksen osalta noudatettu lakia ja ilmoitusvelvollisuutta.

Säännöksiä vaalituen ajantasaisesta ilmoittamisesta, ennakkoilmoituksen tekemisestä, kirjanpidosta sekä tilintarkastuksesta aletaan soveltaa vasta vuoden 2011 alusta lähtien.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, puh. 09 1606 7690, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun