Hoppa till innehåll
Media

Öppenheten i partifinansieringen ökas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2010 10.00
Pressmeddelande -

Öppenheten i partifinansieringen ökas enligt rekommendationerna från Europarådets grupp av stater mot korruption (GRECO). Syftet är att underlätta en bedömning av partiernas eventuella bindningar och öka förtroendet för den politiska verksamheten.

Regeringen har lämnat ett förslag om att stadfästa ändringarna, och meningen är att republikens president ska stadfästa dem så att de träder i kraft 1.9.2010. En del av bestämmelserna träder dock i kraft först i början av 2011, eftersom det bl.a. krävs tid för anskaffning av datasystem.

När ändringarna träder i kraft har man genomfört en total översyn av lagstiftningen om valfinansiering för såväl partier som kandidater.

Partier, partiföreningar och sammanslutningar som står ett parti nära ska lämna in en redovisning om de bidrag som de fått till Statens revisionsverk. Partierna ska själva meddela vilka sammanslutningar som står dem nära, med sammanslutningarnas samtycke. Sammanslutningar som står ett parti nära är bl.a. stiftelser och fonder som aktivt främjar partiets verksamhet, är verksamma i nära samarbete med partiet eller ordnar partiets kapitalanskaffning.

I redovisningen ska uppges varje bidrag från en och samma givare i pengar, varor, tjänster och andra prestationer vars värde är minst 1 500 euro per kalenderår. T.ex. sedvanligt frivilligarbete behöver dock inte redovisas. Redovisningen ska vara aktuell, dvs. den ska lämnas in senast den 15 dageni den kalendermånad som följer efter mottagandet av bidraget.

Partierna ska på samma sätt som kandidaterna lämna in en specifikation över kostnaderna för och finansieringen av sina valkampanjer till revisionsverket. Varje enskilt kampanjbidrag till ett värde av minst 1 500 euro och vem som har gett det ska nämnas särskilt. I all avgiftsbelagd valreklam för både partier och kandidater ska det framgå vem som har betalat reklamen.

Ett parti kan lämna in en förhandsredovisning om finansieringen av och kostnaderna för den kommande valkampanjen. Kampanjperioden anses börja sex månader före och sluta två veckor efter valdagen. Statens revisionsverk ska hålla alla redovisningar och uppgifter som gäller partifinansieringen tillgängliga för allmänheten på webben.

Bidrag får tas emot högst till ett värde av 30 000 euro

Ett parti, en partiförening eller en sammanslutning som står partiet nära får under ett kalenderår ta emot bidrag från en och samma bidragsgivare högst till ett värde av 30 000 euro. En sammanslutning som står partiet nära får dock ge partiet eller partiföreningen även större donationer. Också bidrag som getts genom testamente kan vara större än den nämnda summan.

Ett parti eller en kandidat som ställts upp i valet får inte ta emot utländsk finansiering från andra givare än sina egna internationella samarbetsorganisationer samt privatpersoner. Bidrag får inte heller tas emot från staten, kommuner eller från bolag som staten eller en kommun har bestämmande inflytande i.

Ändringar också i kandidaternas valfinansiering

Gränsen för bidraget som valkandidater ska redovisa särskilt sänks till 1 500 euro även vid Europaparlamentsval och presidentval, där den nuvarande gränsen är 2 000 euro. Alla de prestationer som en kandidat har fått från en och samma givare ska räknas ihop.

En kandidat ska som valkampanjfinansiering även redovisa räkningar som inte är betalda vid den tidpunkten när valfinansieringen redovisas. Vid kommunalval behöverkostnaderna för och finansieringen av valkampanjen inte specificeras, om dess värde understiger 800 euro.

Vid riksdagsval och Europaparlamentsval ska kandidaterna till Statens revisionsverk även göra en efterhandsredovisning om lån som har tagits upp för att täcka kostnaderna för valkampanjen och om ett bidrag till ett värde av minst 1 500 euro som fåtts för att betala lånet.

Det behövs inte längre tillstånd till en penninginsamling som en förening eller partiförening som arbetar för att stödja en kandidat anordnar för att täcka kostnaderna för valkampanjen.

Återkrav av partistödet blir möjligt

Tillsynen över valfinansieringen och partiernas bokföring överförs till Statens revisionsverk. Verket kan tillämpa samma vitesförfarande som vid kandidaters valfinansiering. Väsentlig försummelse att följa bestämmelserna kan leda till att betalningen av partistödet upphör eller att stödet återkrävs. Statsrådet beslutar om dessa åtgärder. Justitieministeriet övervakar fortsättningsvis användningen av partistödet.

Organisationer som får partistöd av staten ska utarbeta detaljerade specifikationer över de bidrag de fått och hur dessa har använts. För att säkerställa att medlen används på ett behörigt sätt åläggs partiernas revisorer att uttala sig om huruvida partiet har följt lagen och redovisningsskyldigheten i fråga om partistödet och valfinansieringen.

Bestämmelserna om aktuella redovisningar, förhandsredovisningar, bokföring och revision av bidragen börjar tillämpas först i början av 2011.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 09 1606 7690
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen