Hyppää sisältöön
Media

Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän kehittämishanke loppusuoralla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2010 9.15
Tiedote -

Julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen uudistamista valmistellut oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää hankintojen oikeussuojakeinojen käyttöedellytyksiä ja tehostaa asioiden käsittelyä. Tarkoituksena on näin parantaa hankintamenettelyyn osallistuvien oikeussuojaa ja turvata hankintayksiköiden toimintaedellytykset. Uudistustyössä keskeisellä sijalla on ollut EU:n oikeussuojadirektiivin täytäntöönpano.

Työryhmä antoi uudistuksen linjauksista periaatemietinnön lokakuussa 2008 ja välimietinnön toukokuussa 2009. Välimietinnön pohjalta annettu hallituksen esitys julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamiseksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Työryhmän loppumietinnössä keskitytään niihin periaatemietinnössä käsiteltyihin toimenpide-ehdotuksiin, joita ei ehdotettu täytäntöön pantavaksi tämän oikeussuojadirektiiviä koskevan hallituksen esityksen yhteydessä. Työryhmä ehdottaa, että hankintalaissa säädettäisiin myös hankinnan keskeyttämisestä. Nykyisin hankinnan keskeyttämisen sallittavuus perustuu oikeuskäytäntöön. Työryhmä ehdottaa myös, että julkisuuslain sääntelyä hankinta-asioissa täsmennettäisiin hankintayksikölle toimitettujen asiakirjojen ja asianosaisen tiedonsaantioikeuden osalta.

Oikeudenkäyntimaksujen määräämistä työryhmä uudistaisi siten, että maksu tulisi määrättäväksi riippumatta hankinta-asian lopputuloksesta. Nykyisin maksua ei peritä, jos hakemus peruutetaan tai asia jää tutkimatta. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia säännöksiä ei työryhmän mielestä ole hankinta-asioissa tarvetta muuttaa, mutta kulujen korvauskäytäntöä on tarpeen seurata. Kulusäännöksiä tarkastellaan myös oikeusministeriössä meneillään olevassa hallintolainkäyttölainsäädännön uudistamistyössä.

Työryhmä käsitteli myös tarvetta ja mahdollisuuksia rajoittaa hankinta-asioissa jatkomuutoksenhakua markkinaoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Työryhmä oli tässä asiassa erimielinen. Työryhmä ei teekään ehdotusta jatkovalitusoikeuden rajoittamisesta, vaan esittää, että kysymystä käsitellään myöhemmin hallintolainkäytön kehittämistä laajemmin pohtivan hallintolainkäyttötoimikunnan linjausten pohjalta.

Työryhmä ei pidä nykyistä julkisten hankintojen valvontajärjestelmää täysin riittävänä. Se on lisäksi liian tuomioistuinpainotteinen. Työryhmä piti luontevimpana ratkaisuna valvontatehtävien uskomista Kilpailuvirastolle. Koska valvontatehtävien järjestäminen edellyttää kuitenkin niiden riittävää resurssointia ja resurssien tehokas kohdentaminen vielä pohdintaa, ei työryhmä katsonut voivansa tehdä asiassa ehdotusta.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Nurmi, OM, puh. (09) 1606 7670 ([email protected]
työryhmän jäsen, hallintoneuvos Eija Siitari-Vanne, puh. 010 364 0370 ([email protected])
työryhmän sihteeri, vanhempi hallitussihteeri Johanna Lähde, TEM, puh. 010 606 4694 ([email protected])

Sivun alkuun