Hoppa till innehåll
Media

Projektet för utveckling av rättskyddssystemet vid offentlig upphandling

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2010 9.15
Pressmeddelande -

Justitieministeriets och arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för beredning av reformen av rättsmedlen vid offentlig upphandling har slutfört sitt arbete. Målet för projektet är att förtydliga förutsättningarna att använda rättsmedel vid offentlig upphandling och effektivisera behandlingen av ärenden. Avsikten är att därigenom att förbättra rättsskyddet för dem som deltar i upphandlingsförfarandet och trygga de upphandlande enheternas verksamhetsförutsättningar. Genomförandet av EU:s rättsskyddsdirektiv har haft en central roll i reformarbetet.

Arbetsgruppen avgav ett principbetänkande om riktlinjerna för reformen i oktober 2008 och ett mellanbetänkande i maj 2009. Utifrån mellanbetänkandet överlämnades en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och marknadsdomstolslagen. Propositionen behandlas som bäst i riksdagen.

I arbetsgruppens slutbetänkande fokuseras på de åtgärdsförslag som behandlades i principbetänkandet men som inte har föreslagits att ska verkställas i samband med denna regeringsproposition, som gäller rättsskyddsdirektivet. Arbetsgruppen föreslår att i upphandlingslagen också införs en bestämmelse om avbrytande av upphandling. För närvarande baserar sig tillåtelsen att avbryta en upphandling på rättspraxis. Arbetsgruppen föreslår också att det som bestäms om upphandlingsärenden i offentlighetslagen preciseras i fråga om de handlingar som har lämnats till den upphandlande enheten och en parts rätt att ta del av en handling.

Arbetsgruppen anser att bestämmelserna om påförande av rättegångsavgifter bör ändras på så sätt att avgiften påförs oberoende av upphandlingsärendets slutresultat. För närvarande tas ingen avgift ut om en ansökan återtas eller ett ärende lämnas utan prövning. Arbetsgruppen anser att bestämmelserna om ersättning av rättegångskostnader i upphandlingsärenden inte behöver ändras men att det är nödvändigt att följa med vad som är praxis vid ersättningen av kostnaderna. Kostnadsbestämmelserna granskas också i justitieministeriets pågående arbete på att reformera förvaltningsprocesslagen.

Arbetsgruppen behandlade också behovet och möjligheterna att begränsa sökandet av ändring i marknadsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Arbetsgruppen hade delade meningar i denna fråga. Arbetsgruppen lägger inte heller fram något förslag till begränsning av rätten till fortsatta besvär utan föreslår att frågan behandlas senare utifrån de riktlinjer som ges av förvaltningsprocesskommissionen, som studerar utvecklingen av förvaltningsprocessen mer ingående.

Arbetsgruppen anser inte att det nuvarande tillsynssystemet för offentlig upphandling är helt tillräckligt. Det är dessutom alltför domstolsdominerat. Arbetsgruppen ansåg att den naturligaste lösningen vore att anförtro tillsynsuppgifterna till Konkurrensverket. Eftersom ordnandet av tillsynsuppgifterna dock förutsätter att tillräckliga resurser anvisas och det krävs ytterligare övervägande för att de ska riktas så effektivt som möjligt, ansåg arbetsgruppen inte att den inte kunde lägga fram ett förslag i frågan.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, överdirektör Pekka Nurmi, JM, tfn (09) 1606 7670 (fö[email protected])
arbetsgruppsmedlem, förvaltningsrådet Eija Siitari-Vanne, tfn 010 364 0370 (fö[email protected])
arbetsgruppens sekreterare, regeringssekreterare Johanna Lähde, ANM, tfn 010 606 4694 (fö[email protected])

Tillbaka till toppen