Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää lapsille parempaa suojaa seksuaalirikoksia vastaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2010 11.35
Tiedote -

Rangaistuksia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ollaan korottamassa. Myös rangaistavuuden ala laajenee. Uusina tekoina rangaistaviksi tulisivat lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen. Uudistus korostaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuutta.

Hallitus hyväksyi esityksen ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 3. joulukuuta.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittava vähimmäisrangaistus korotettaisiin 14 päivästä neljäksi kuukaudeksi vankeutta.

Sukupuoliyhteyden sisältävät hyväksikäyttörikokset katsottaisiin lähtökohtaisesti törkeäksi lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Rangaistus on vähintään vuosi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta.

Enimmäisrangaistus seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta eli alle 18-vuotiaalta nousisi yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta.

Lakiin lisättäisiin rangaistussäännökset lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin. Rikokseen voisi syyllistyä ensinnäkin se, joka ehdottaa tapaamista tai muuta kanssakäymistä lapsen kanssa niin, että ehdotuksen sisällöstä tai olosuhteista muuten käy ilmi, että tarkoituksena on valmistaa lapsipornografiaa tai kohdistaa lapseen hyväksikäyttörikos. Yhteydenpito voi tapahtua paitsi internetissä tai sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä myös tapaamalla lapsi. Rangaistavaa olisi myös alle 18-vuotiaan vietteleminen tarjoamaan seksuaalipalveluja korvausta vastaan tai esiintymään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavassa järjestetyssä esityksessä tapauksissa, joissa tekijä ei hyödy taloudellisesti tällaisesta toiminnasta. Rangaistus olisi sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.

Jotta kaikki vaiheet lapsipornografian tuottamisesta ja levittämisestä aina sen hallussapitoon saataisiin kattavasti kriminalisoiduiksi, lapsipornografian levittämistä ja hallussapitoa koskevia säännöksiä selkeytettäisiin, täydennettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin. Hallussapitorikokseen voisi syyllistyä esimerkiksi henkilö, joka on sopinut maksullisten lapsipornografiaa sisältävien sivujen käytöstä. Rangaistavaksi tulisi myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan alle 18-vuotiasta lasta koskevan esityksen seuraaminen. Rangaistus olisi sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Seksuaalirikoksia koskevan seksuaalisen teon määritelmää muutettaisiin. Rangaistavuuden edellytyksenä olisi, että teko on tekijä, kohteena oleva henkilö ja teko-olosuhteet huomioon ottaen seksuaalisesti olennainen. Merkitystä ei enää olisi sillä, onko tekijä tavoitellut teolla seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä.

Salassapitovelvollisuuteen ja -oikeuteen liittyviä säännöksiä täsmennettäisiin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen ja nuorisotoimen palveluksessa olevat sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt voisivat salassapitovelvollisuuden estämättä tehdä ilmoituksen poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä 18 vuotta nuorempaan henkilöön kohdistunutta seksuaalirikosta. Lastensuojelutoimenpiteiden käynnistämiseksi ilmoitus olisi nykyiseen tapaan tehtävä myös kunnan sosiaalitoimesta vastaavalle toimielimelle.

Rikosrekisteriotteeseen, jota käytetään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisessä, merkittäisiin myös pornografia- ja seksuaalirikoksista tuomitut sakkorangaistukset.

Kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tulisivat virallisen syytteen alaisiksi.
Lisäksi poistettaisiin kaksoisrangaistavuuden vaatimus. Nämä rikokset olisivat siis Suomen lain mukaan rangaistavia, vaikka ne eivät olisi rikoksia siinä valtiossa, jossa ne on tehty.

Oikeushenkilön rangaistusvastuu laajenisi koskemaan lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin, kun tapaamisen tai muun kanssakäymisen tarkoituksena on valmistaa lapsipornografiaa.

Liiketoiminnassaan pornografiarikokseen taikka 18 vuotta nuorempaan henkilöön kohdistuneeseen paritus- tai ihmiskaupparikokseen syyllistynyt voitaisiin määrätä liiketoimintakieltoon. Kielto voisi olla ensin myös väliaikainen, jos se on tarpeen rikoksen tekemisen estämiseksi.

Entistä useampia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskisivat jatkossa erityiset vanhentumissäännökset. Uutta on, että myös lapseen kohdistunut pakottaminen seksuaaliseen tekoon, seksuaalinen hyväksikäyttö, paritus, törkeä paritus, ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa vanhentuisivat aikaisintaan uhrin täyttäessä 28 vuotta. Ikäraja olisi kuitenkin 23 vuotta, jos rikoksessa on kysymys lapsen houkuttelemisesta tarjoamaan seksuaalipalveluja korvausta vastaan tai esiintymään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavassa järjestetyssä esityksessä.

Lainsäädäntömuutosten valmistelu käynnistettiin oikeusministeriön Oikeuspoliittiselta tutkimuslaitokselta tilaaman tutkimuksen tulosten pohjalta. Tutkimuksessa selvitettiin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuskäytäntöä. Uudistus mahdollistaa Suomen liittymisen Euroopan neuvoston yleissopimukseen, joka koskee lasten suojelemista seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh. 09 1606 7723, sähköposti: [email protected]

Hallituksen esitys löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi

Sivun alkuun