Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår bättre skydd för barn mot sexualbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2010 11.35
Pressmeddelande -

Straff för sexualbrott som riktar sig mot barn ska skärpas. Även området för straffbarhet ska utvidgas. Lockande av barn i sexuella syften samt besökande av en barnpornografisk föreställning ska bli straffbara. Reformen framhäver klandervärdhet av sexualbrott som riktar sig mot barn.

Regeringen godkände propositionen och den avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen den 3 december.

Minimistraffet för sexuellt utnyttjande av barn ska höjas från fängelse i 14 dagar till fängelse i fyra månader.

Utnyttjandebrott där det ingår samlag ska som utgångspunkt betraktas som grovt sexuellt utnyttjande av barn. Straffskalan ska vara fängelse i minst ett år och högst tio år.

Maximistraffet för köp av sexuella tjänster av ung person, dvs. en person som är yngre än 18 år, ska höjas från ett till två års fängelse.

Till lagen ska fogas straffbestämmelser om lockande av barn i sexuella syften. Till detta brott gör sig för det första den skyldig som föreslår ett möte eller andra kontakter med barn, så att det av förslagets innehåll eller av omständigheterna annars framgår att syftet är att tillverka barnpornografi eller att begå ett utnyttjandebrott mot ett barn. Kontakter kan ske inte bara på Internet eller via e-post eller mobiltelefon utan också genom att träffa barnet. Det ska också vara straffbart att förleda ett barn att erbjuda sexuella tjänster mot ersättning eller att uppträda i en anordnad pornografisk föreställning i de fall då gärningsmannen inte drar ekonomisk nytta av verksamheten. Straffet för detta brott ska vara böter eller fängelse i högst ett år.

För att på ett heltäckande sätt kriminalisera alla stegen vid barnpornografi från tillverkning och spridning till innehav, ska bestämmelser om spridning och innehav av barnpornografi preciseras, kompletteras och förenhetligas. Till exempel den som har ingått ett avtal om tillgång till avgiftsbelagda webbplatser med barnpornografiskt innehåll kan göra sig skyldig till ett innehavsbrott. Besökande av en barnpornografisk föreställning ska också bli straffbart. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år.

Definitionen av sexuell handling vid sexualbrott ska ändras. Förutsättningen för straffbarhet ska vara att handlingen med hänsyn till gärningsmannen och den som är föremål för handlingen samt omständigheterna vid handlingen har en väsentligt sexuell innebörd. Straffbarheten ska inte längre förutsätta att gärningsmannens syfte är att uppnå sexuell upphetsning eller tillfredsställelse.

Bestämmelser om tystnadsplikt och -rätt ska preciseras. De anställda hos bl.a. social- och hälsovården, undervisningsväsendet och ungdomsväsendet samt alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska ha rätt att trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till polisen, när de på grund av omständigheter som de har fått kännedom om i sin uppgift har skäl att misstänka att en person som är yngre än 18 år har utsatts för ett sexualbrott. För att säkerställa att barnskyddsåtgärder vidtas ska man, så som för närvarande, göra en anmälan även till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen.

I det straffregisterutdrag som används vid kontroll av den brottsliga bakgrunden hos en person som arbetar med barn ska i fortsättningen också antecknas de bötesstraff som dömts ut för pornografi- och sexualbrott.

Alla sexualbrott som riktar sig mot barn skahöra under allmänt åtal. Därtill ska kravet på dubbel straffbarhet slopas. Dessa brott ska således vara straffbara enligt Finlands lag även om de inte är straffbara enligt lagen på gärningsorten.

Straffansvaret för juridiska personer ska utsträckas till att gälla även lockande av barn i sexuella syften, när syftet med ett möte eller andra kontakter är att tillverka barnpornografi.

En person som i sin näringsverksamhet har gjort sig skyldig till ett pornografibrott eller till ett koppleri- eller människohandelsbrott som riktar sig mot en person som är yngre än 18 år ska kunna meddelas näringsförbud. Ett tillfälligt näringsförbud kan först meddelas, om det är nödvändigt för att förhindra ett sådant brott.

Särskilda preskriptionsbestämmelser ska i fortsättningen tillämpas på fler sexualbrott som riktar sig mot barn än för närvarande. En nyhet är att även tvingande till sexuell handling, sexuellt utnyttjande, koppleri, grovt koppleri, människohandel och grov människohandel som riktat sig mot ett barn preskriberas tidigast när offret fyller 28 år. Åldersgränsen ska dock vara 23 år vid lockande av barn i sexuella syften, om det handlar om att locka barn att erbjuda sexuella tjänster mot ersättning eller att uppträda i en anordnad pornografisk föreställning.

Beredningen av lagstiftningsändringarna inleddes på basis av resultaten från en undersökning som Rättspolitiska forskningsinstitutet gjorde på uppdrag av justitieministeriet. I undersökningen utreddes straffpraxis vid våldtäktsbrotten mot barn. Reformen möjliggör att Finland kan ansluta sig till Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 09 1606 7723, e-post: fö[email protected]

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Tillbaka till toppen