Hyppää sisältöön
Media

Törkeistä eläinsuojelurikoksista jatkossa nykyistä ankarampia rangaistuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2010 10.15
Tiedote -

Eläinsuojelurikoksista annettavia rangaistuksia aiotaan ankaroittaa. Eduskunnalle perjantaina 18. kesäkuuta annettavan esityksen mukaan lakiin lisättäisiin säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Samalla perustettaisiin valtakunnallinen rekisteri, johon tuomioistuinten määräämät eläintenpitokiellot merkittäisiin. Rekisteriä ylläpitäisi Oikeusrekisterikeskus. Hallitus päätti esityksen sisällöstä tänään.

Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittaisiin, jos rikos on tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla, rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä tai tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä. Lisäksi teon tulisi olla myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rangaistus olisi vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Tällä hetkellä eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita enimmillään kaksi vuotta vankeutta.

Esityksen mukaan törkeän eläinsuojelurikoksen säätämisellä pyritään ohjaamaan oikeuskäytäntöä arvioimaan törkeitä eläimeen kohdistuvia rikoksia nykyistä moitittavammiksi ja määräämään niistä oikeasuhteisia rangaistuksia.

Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu olisi samalla määrättävä eläintenpitokieltoon, ellei sen määräämättä jättämiseen olisi erityisen painavia syitä. Muissa tilanteissa kiellon määrääminen olisi nykyiseen tapaan tuomioistuimen harkinnassa laissa mainittujen edellytysten puitteissa.

Eläintenpitokiellolle säädettäisiin vähimmäisaika, joka olisi yksi vuosi. Kieltoon määrätyltä kiellettäisiin nykyisen eläimen pitämisen, hoitamisen ja sen hyvinvoinnista vastaamisen lisäksi myös eläinten omistaminen. Kielto voisi nykyiseen tapaan koskea kaikkia eläimiä tai tiettyä eläinlajia.

Pysyvän eläintenpitokiellon edellytyksistä säädettäisiin laissa. Tuomioistuin voisi määrätä pysyvän eläintenpitokiellon henkilölle, joka on syyllistynyt törkeään eläinsuojelurikokseen, jolle on aiemmin tuomittu määräaikainen eläintenpitokielto tai jonka terveydentila on heikko. Lisäksi tuomitun on oltava pysyvästi kykenemätön tai soveltumaton omistamaan, pitämään tai hoitamaan eläimiä taikka muuten vastaamaan niiden hyvinvoinnista.

Toisin kuin nykyisin, eläimen tuomitsemista valtiolle menetetyksi koskeva tuomio voitaisiin yleensä panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Eläintenpitokieltorekisteri tehostaisi valvontaa

Esityksen mukaan eläintenpitokieltorekisterin perustaminen tehostaisi kieltoja koskevien tietojen käyttöä ja saatavuutta viranomaisten toiminnassa. Rekisteri parantaisi merkittävästi valvontaviranomaisten edellytyksiä valvoa eläintenpitokieltojen noudattamista.

Eläintenpitokieltorekisterin tiedot eivät olisi julkisia, vaan rekisteristä saisivat esityksen mukaan ensisijaisesti tietoja eläinsuojeluviranomaiset, maataloustukia valvovat viranomaiset sekä syyttäjät ja tuomioistuimet. Yksityiselle voitaisiin kuitenkin antaa rekisteristä tietoa, jos tiedon saaminen on yksittäisessä tapauksessa perusteltua eläinsuojelun toteuttamiseksi tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Hyväksyttävä syy voisi olla esimerkiksi eläimen sijoittaminen ulkopuolisen henkilön ylläpidettäväksi tai hoitoon.

Jalostusyhteisö, joka kirjaa eläimiä kantakirjaan tai muuhun jalostusrekisteriin, saisi oikeuden pyytää kirjaamisen hakijaa esittämään yhteisön nähtäväksi hakijaa koskeva ote eläintenpitokieltorekisteristä. Jalostusyhteisö saisi myös salassapitosäännösten estämättä oikeuden ilmoittaa eläinsuojeluviranomaisille, jos kirjaamisen hakijan epäillään rikkovan eläintenpitokieltoa. Mainittuja jalostusyhteisöjä ovat muun muassa Suomen Hippos ry, Suomen Kennelliitto ry samoin kuin muut harrastus- tai tuotantoeläinten jalostusrekistereitä ylläpitävät yhteisöt.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, puh. 09 1606 7725

Hallituksen esitys löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi

Sivun alkuun