Hoppa till innehåll
Media

Strängare straff för grova djurskyddsbrott föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2010 10.15
Pressmeddelande -

Straffen som döms ut för djurskyddsbrott ska skärpas. I propositionen som ska lämnas till riksdagen den 18 juni föreslås det att det till lagen fogas en ny bestämmelse om grovt djurskyddsbrott. Samtidigt ska det inrättas ett riksomfattande register där de djurhållningsförbud som meddelats av domstolarna ska registreras. Rättsregistercentralen ska vara registeransvarig för registret. Regeringen fattade beslut om propositionens innehåll idag.

För grovt djurskyddsbrott ska kunna dömas, om brottet har begåtts på ett synnerligen rått eller grymt sätt, brottet riktar sig mot ett mycket stort antal djur eller om vid brottet eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning. Dessutom ska djurskyddsbrottet även bedömt som en helhet vara grovt. Straffskalan ska vara fängelse i minst fyra månader och högst fyra år. För närvarande är maximistraffet för ett djurskyddsbrott fängelse i två år.

Att stifta en grov gärningsform ska enligt propositionen vara ett medel att styra rättspraxis att bedöma grova gärningar mot djur vara mera klandervärda än för närvarande och att för dessa gärningar mäta ett straff som har rätt proportion i förhållande till hur klandervärda de är.

Den som döms för grovt djurskyddsbrott ska samtidigt meddelas djurhållningsförbud, om det inte finns särskilt vägande skäl att avstå från att meddela förbud. I övriga fall ska domstolen under de förutsättningar som nämns i lagen pröva om ett förbud ska meddelas, på samma sätt som för närvarande.

Minimitiden på ett år för djurhållningsförbud ska föreskrivas i lagen. Det föreslås att ett djurhållningsförbud utsträcks att omfatta också förbud mot att äga djur förutom det nuvarande förbudet mot att hålla djur, sköta djur eller svara för djurs välfärd. På samma sätt som för närvarande kan förbudet gälla vissa djurarter eller djurhållning överhuvudtaget.

Grunderna för ett bestående djurhållningsförbud ska föreskrivas i lagen. Ett bestående djurhållningsförbud kan meddelas en person som har gjort sig skyldig till grovt djurskyddsbrott, som tidigare har meddelats djurhållningsförbud för viss tid eller som har en svag hälsa. Därtill ska den dömde vara bestående oförmögen eller olämplig att äga, hålla eller sköta djur eller annars att svara för djurens välfärd.

I motsats till nuläget ska en dom som gäller förverkande av djur till staten i regel kunna verkställas även om den överklagas.

Registret över djurhållningsförbud ska effektivisera tillsyn

Enligt propositionen ska inrättande av ett register över djurhållningsförbud effektivisera användningen av och tillgången till uppgifterna om förbud i myndigheternas verksamhet. Registret ska märkbart förbättra tillsynsmyndigheternas förutsättningar att övervaka iakttagande av djurhållningsförbud.

Uppgifterna i registret över djurhållningsförbud ska inte vara offentliga, utan de ska i främsta hand utlämnas till djurskyddsmyndigheterna, de myndigheter som utför tillsyn av jordbruksstöden samt åklagare och domstolar. Uppgifter ska dock också kunna lämnas ut till privatpersoner om det är motiverat för att förverkliga djurskyddet eller för ett annat godtagbart ändamål. Ett godtagbart skäl kan vara t.ex. placering av ett djur för att hållas eller skötas av en utomstående person.

En avelssammanslutning som för in djur i stamboken eller något annat avelsregister kan begära att den som ansöker om inskrivning för nämnda sammanslutning visar upp ett utdragur registret över djurhållningsförbud. En avelssammanslutning ska ha rätt att trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till de myndigheter som svarar för tillsynen av djurskydd, om den misstänker att sökanden bryter mot ett djurhållningsförbud. Avelssammanslutningar som avses i lagen är bl.a. Suomen Hippos rf, Finska Kennelklubben rf samt övriga sammanslutningar som upprätthåller avelsregister över hobby- och produktionsdjur.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Lena Andersson, tfn 09 1606 7725

Regeringens propostion bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Tillbaka till toppen