Hyppää sisältöön
Media

Terrorismirikoksia koskeviin rangaistussäännöksiin esitetään laajennuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2018 13.55
Tiedote

Hallitus esittää rikoslakiin muutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön terrorismirikoksia koskeva EU:n direktiivi. Tarkoituksena on erityisesti tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamissa rajoissa.

Esityksen mukaan törkeän datavahingonteon, törkeän tietoliikenteen häirinnän ja törkeän tietojärjestelmän häirinnän eräät tekotavat olisi mahdollista katsoa terroristisessa tarkoituksessa tehdyiksi rikoksiksi. Terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä näistä rikoksista tuomittaisiin vankeutta vähintään 4 kuukautta ja enintään 7 vuotta. Enimmäisrangaistus olisi siten 2 vuotta ankarampi kuin sellaisista vastaavista törkeistä tietoverkkorikoksista, joita ei ole tehty terroristisessa tarkoituksessa.

Lisäksi säädettäisiin rangaistavaksi terroristisessa tarkoituksessa tehty radiologista asetta koskeva rikos, josta tuomittaisiin vankeuteen vähintään 4 kuukaudeksi ja enintään 8 vuodeksi. Radiologisella aseella tarkoitetaan tässä yhteydessä radioaktiivisen aineen käsittelyyn liittyvää laitetta, joka voi aiheuttaa kuoleman, vakavan terveyden vaarantumisen tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle tai ympäristölle.     

Terrorismirikoksen valmistelun rangaistavuus laajennettaisiin koskemaan kaikkien terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten valmistelua mukaan lukien uusi radiologista asetta koskeva rikos.
 
Itseopiskelusta terrorismirikoksen tekemistä varten tulisi rangaistavaa. Nykyisin rangaistavaa on koulutuksen ottaminen vastaan toiselta henkilöltä. Myös itseopiskelu voisi koskea esimerkiksi räjähteiden, aseiden tai haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä. Rangaistavuuden alan laajenemista tarkoittaisi lisäksi se, että kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten voisi tapahtua myös tällaisen rikoksen valmistelua varten. Kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten tuomitaan sakkoa tai enintään 3 vuotta vankeutta.

Säännökset matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten laajennettaisiin kattamaan yleisesti matkustaminen toiseen valtioon terrorismirikoksen tekemisen tarkoituksessa. Tällöin rangaistusvastuun piiriin tulisivat myös henkilöt, jotka palaavat tai muuten matkustavat Suomeen terrorismirikoksen tekemistä varten. Nykyisin rangaistavaa on se, että Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva taikka joku Suomesta matkustaa terrorismirikoksen tekemisen tarkoituksessa muuhun kuin kansalaisuus- tai asuinvaltioonsa.

Uutena rikoksena säädettäisiin rangaistavaksi terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen. Siitä tuomittaisiin sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Terrorismitarkoituksessa matkustamisen edistämisen rahoittaminen tulisi rangaistavaksi terrorismin rahoittamisena.

Telekuuntelua ja asuntokuuntelua voitaisiin käyttää terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen vakavien tietoverkkorikosten ja terroristisessa tarkoituksessa tehdyn radiologista asetta koskevan rikoksen estämisessä ja selvittämisessä ja salaisia tiedonhankintakeinoja voitaisiin käyttää mainittujen rikosten paljastamisessa. Terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämisen osalta voitaisiin sen estämisessä ja selvittämisessä käyttää televalvontaa ja suunnitelmallista tarkkailua.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 02951 50176, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun