Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Straffbestämmelserna om terroristbrott ska bli mer omfattande

Justitieministeriet
5.4.2018 13.55
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i strafflagen för att genomföra EU:s direktiv om terroristbrott. Målet är att förbättra möjligheterna att förebygga terroristbrott genom att utvidga området för straffbart beteende med beaktande av de grundläggande och mänskliga rättigheterna och den straffrättsliga legalitetsprincipen.

Enligt förslaget ska vissa gärningar som hör till grov dataskadegörelse, grovt störande av post- och teletrafik och grov systemstörning kunna betraktas som brott som begåtts i terroristiskt syfte. Då dessa gärningar har begåtts i terroristiskt syfte är straffet fängelse i minst fyra månader och högst sju år. Maximistraffet är därmed 2 år strängare än vid motsvararande grova nätbrott som inte har begåtts i terroristiskt syfte.

Dessutom kriminaliseras gärningar avseende radiologiska vapen som begåtts i terroristiskt syfte. Straffet för dessa brott är fängelse i minst fyra månader och högst åtta år. Med radiologiskt vapen avses i detta sammanhang en anordning för behandling av radioaktivt ämne, som kan orsaka död, allvarlig fara för hälsa eller avsevärd skada på egendom eller miljön.       

Straffbestämmelserna om förberedelse till terroristbrott ska utvidgas till att gälla förberedelserna till alla brott som begåtts i terroristiskt syfte, även det nya brottet som gäller radiologiska vapen.   
 
Självstudier för ett terroristbrott ska kriminaliseras. Enligt gällande bestämmelser är det straffbart att ta emot utbildning av en annan person. Självstudier kan omfatta till exempel tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutvapen eller skadliga substanser. Området för straffbarhet utvidgas dessutom så att deltagande i utbildning för ett terroristbrott kan ske även i avsikt att förbereda ett brott som begås i terroristiskt syfte. För deltagande i utbildning för ett terroristbrott kan dömas böter eller fängelse i högst tre år.

Bestämmelserna om resor i syfte att begå ett terroristbrott ska utvidgas till att omfatta resor till en annan stat i avsikt att begå ett terroristbrott. På detta sätt skulle straffansvaret även gälla personer som återvänder eller annars reser till Finland i syfte att begå terroristbrott. För närvarande är det straffbart att en finsk medborgare, en person som är permanent bosatt i Finland eller någon som är i Finland reser i terroristiskt syfte till en stat där han eller hon inte är medborgare eller permanent bosatt.

I strafflagen föreslås en ny bestämmelse enligt vilken det är straffbart att främja en resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst ett år. Finansiering av främjande av resa som görs i syfte att begå ett terroristbrott ska bli straffbart som finansiering av terrorism.

Teleavlyssning och bostadsavlyssning ska enligt förslaget kunna användas vid utredning och förhindrande av allvarliga nätbrott och brott avseende radiologiska vapen som begåtts i terroristiskt syfte. Hemliga metoder för inhämtande av information ska kunna användas att avslöja de nämnda brotten. Teleövervakning och systematisk observation ska kunna användas vid utredning och förhindrande av verksamhet för att främja resor som görs i syfte att begå ett terroristbrott.

Ytterligare upplysningar: Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 02951 50176, e-post: fö[email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen