Hyppää sisältöön
Media

Oikaisuvaatimuksen ja valitusluvan käyttöä hallinnon muutoksenhaussa aiotaan laajentaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2014 13.42
Tiedote -

Hallitus esittää, että oikaisuvaatimuksen käyttöä laajennetaan uusiin asiaryhmiin haettaessa muutosta hallintoviranomaisten päätöksiin. Tällöin viranomaisen ratkaisuun tyytymätön saisi valittaa hallinto-oikeuteen vasta sitten, kun on ensin vaatinut viranomaiselta oikaisua. Myös valitusluvan käyttöalaa laajennettaisiin haettaessa muutosta hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle tänään 13. marraskuuta.

Tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa muutoksenhakua ja yhtenäistää muutoksenhakumenettelyä eri asiaryhmissä. Oikaisuvaatimuksella asianosainen saisi virheellisen päätöksen korjatuksi nopeammin ja edullisemmin kuin tuomioistuinkäsittelyssä.

Valituslupajärjestelmän laajentaminen vähentäisi käsiteltäväksi tulevien valitusten määrää korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja antaisi siten ylimmälle tuomioistuimelle paremmat mahdollisuudet ohjata hallinto-oikeuksien lainkäyttöä ennakkopäätöksin. Samalla asioiden käsittelyaikoja voitaisiin lyhentää.

Ensi vaiheen muutoksenhakukeino, oikaisuvaatimus, soveltuu parhaiten rutiiniluonteisiin, oikeudellisesti yksinkertaisiin asioihin. Oikaisuvaatimuksen voisi jatkossa tehdä myös esimerkiksi kaavamaisissa ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa, erilaisissa maksuja ja korvauksia koskevissa asioissa sekä eräissä lupa-asioissa.

Oikaisuvaatimus ei sovellu asianosaisen oikeusturvan kannalta erityisen merkittäviin asioihin, joissa on tärkeää saada asia viivytyksettä tuomioistuimen ratkaistavaksi ja joihin liittyy vaativaa oikeudellista harkintaa. Tällaisia ovat hallinnollisia seuraamuksia, kuten uhkasakkoja, teettämis- ja menettämisuhkia ja pakkokeinojen täytäntöönpanoa koskevat asiat sekä elinkeinolupa-asiat.

Oikaisuvaatimuksen ulkopuolelle jäisivät myös esimerkiksi muut sellaiset asiat, joissa viranomainen selvittää asiaa perusteellisesti jo ensi vaiheen hallintomenettelyssä. Oikaisuvaatimusta ei esitetä myöskään asiaryhmiin, joissa on tavallisesti useita asianosaisia.

Valittaminen luvanvaraiseksi aiempaa useammissa asioissa

Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi aikaisempaa useammissa tapauksissa luvanvaraista. Valituslupajärjestelmä laajennettaisiin sellaisiin asiaryhmiin, joissa riittävä oikeusturva saavutetaan jo muutoksenhaun aiemmissa vaiheissa.

Valituslupamenettely ei koskisi asioita, joihin liittyy vaativia oikeuskysymyksiä tai jotka ovat yhteiskunnan tai asianosaisten kannalta erityisen merkittäviä tai laaja-alaisia. Tyypillisiä ovat esimerkiksi elinkeinolupien peruuttamiset sekä hallinnolliset seuraamukset ja pakkokeinojen täytäntöönpanoasiat. Valituslupaa ei vaadittaisi myöskään lasten tahdonvastaisissa huostaanotoissa eikä muissa hallintoriita-asioissa, joissa korkein hallinto-oikeus toimii ensimmäisenä ja ainoana muutoksenhakuasteena.

Itse valituslupajärjestelmään ei esitetä muutoksia. Korkein hallinto-oikeus ottaa jatkossakin tutkittavakseen kaikki sinne lähetyt valitukset. Se selvittää, pitääkö sen antaa asiassa ratkaisu vai täyttyvätkö edellytykset sille, että valituslupaa ei myönnetä.

Nykyisin noin puolet korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista kuuluu valituslupajärjestelmän piiriin, laajimpina ryhminä veroasiat, ulkomaalaisasiat ja toimeentulotukiasiat.

Oikaisuvaatimuksen lisäksi on edelleen mahdollista korjata selvät kirjoitus- tai asiavirheet joko viran puolesta tai asianosaisen pyynnöstä.

Lisäksi esitetään muutosta jo lainvoiman saaneiden päätösten purkuun. Esityksen mukaan samasta asiasta saisi hakea purkua vain kerran, ellei asiaa ole välttämätöntä tutkia uudelleen.

Oikaisuvaatimuksen ja valitusluvan käyttöä on tarkoitus edelleen lisätä erikseen vireillä olevissa tai myöhemmin käynnistettävissä hankkeissa. Erillisissä hankkeissa on määrä uudistaa muutoksenhakusääntelyä muun ohella arvonlisäverotusta, vesi- ja ympäristölupaa ja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa asioissa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Arja Manner, puh. 02951 50450
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun