Hoppa till innehåll
Media

Tillämpningsområdet för omprövningsförfarandet och besvärstillstånd ska utvidgas vid sökande av ändring i förvaltningsärenden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2014 13.42
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att tillämpningsområdet för omprövningsförfarandet ska utvidgas till nya ärendegrupper vid sökande av ändring i förvaltningsmyndigheternas beslut. Enligt förslaget ska den som är missnöjd med myndighetens beslut kunna anföra besvär hos förvaltningsdomstolen först efter att ha gjort en begäran om omprövning hos myndigheten. Också tillämpningsområdet för besvärstillstånd ska utvidgas när ändring söks hos högsta förvaltningsdomstolen i beslut av förvaltningsdomstolen. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen i dag den 13 november.

Syftet med propositionen är att effektivisera och påskynda ändringssökandet och förenhetliga förfarandet för ändringssökande i olika ärendegrupper. Genom att begära omprövning ska parten få ett felaktigt beslut rättat snabbare och förmånligare än via domstol.

Utvidgandet av systemet med besvärstillstånd ska minska antalet besvär som kommer till högsta förvaltningsdomstolen och således ge den högsta domstolsinstansen bättre möjligheter att styra förvaltningsdomstolarnas rättspraxis genom prejudikat. Detta ska också möjliggöra kortare behandlingstider.

Rättsmedlet för sökande av ändring i första instans, dvs. omprövningsbegäran, lämpar sig bäst för rutinmässiga och juridiskt okomplicerade ärenden. Begäran om omprövning ska i fortsättningen kunna göras också i schablonärenden, till exempel i anmälnings- och registreringsärenden, i ärenden som gäller olika avgifter och ersättningar och i vissa tillståndsärenden.

Omprövningsbegäran är inte tillämpligt på ärenden som är särskilt betydliga med tanke på en parts rättsskydd och där det är viktigt att utan dröjsmål få ärendet till en domstol för prövning och som är förknippade med krävande rättsliga överväganden. Sådana är t.ex. ärenden som gäller administrativa påföljder, såsom vite, hot om tvångsutförande eller avbrytande, och ärenden som gäller verkställighet av administrativa tvångsmedel samt näringstillståndsärenden.

Utanför förfarandet faller också till exempel sådana andra ärenden där frågan utreds noggrant redan vid det första skedet av förvaltningsförfarandet. Enligt förslaget ska förfarandet inte heller utvidgas till att omfatta ärendegrupper där det vanligtvis finns flera parter.

Besvärstillstånd ska krävas i allt fler ärenden

Att anföra besvär i ett ärende hos högsta förvaltningsdomstolen ska kräva besvärstillstånd oftare än för närvarande. Systemet med besvärstillstånd ska utvidgas till att omfatta sådana ärendegrupper där tillräckligt rättsskydd uppnås redan i tidigare skeden av ändringssökandet.

Besvärstillståndsförfarandet ska inte gälla ärenden som är förknippade med krävande rättsliga frågor eller som är speciellt omfattande eller viktiga med tanke på samhället eller parterna. Typiska sådana ärenden är till exempel återkallande av näringstillstånd eller administrativa påföljder och verkställighet av administrativa tvångsmedel. Besvärstillstånd ska inte heller krävas i ärenden som gäller tvångsomhändertagande av barn eller andra förvaltningstvistemål där högsta förvaltningsdomstolen är den första och enda besvärsinstansen.

Inga ändringar föreslås i själva systemet med besvärstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen ska även i fortsättningen ta alla inkomna ärenden upp till prövning. Domstolen utreder huruvida den är skyldig att avgöra ärendet eller huruvida förutsättningarna för att inte meddela besvärstillstånd uppfylls.

Cirka hälften av de ärenden som för närvarande inkommer till högsta förvaltningsdomstolen omfattas av systemet med besvärstillstånd; de största grupperna är skatteärenden, utlänningsärenden och utkomststödsärenden.

Vid sidan om omprövningsbegäran kan klara skriv- eller räknefel fortfarande rättas på tjänstens vägnar eller på begäran av en part.

Det föreslås också ändring av bestämmelserna om återbrytande av beslut som redan vunnit laga kraft. Enligt förslaget ska återbrytande kunna sökas enbart en gång, förutom om det är nödvändigt att ärendet tas upp till omprövning.

Avsikten är att användningen av omprövningsbegäran och besvärstillstånd ska ökas ytterligare i samband med separata författningsprojekt som redan har inletts eller avses bli inledda. Meningen är att genom separata projekt förnya bestämmelserna om ändringssökande bland annat i fråga om mervärdesbeskattning, vatten- och miljötillstånd och social- och hälsovårdstjänster.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen