Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tuomioistuimia ja tuomareita koskevasta laista esitys eduskunnalle

Oikeusministeriö
18.2.2016 13.31
Tiedote
Tuomioistuimia koskevaa lainsäädäntöä halutaan selkiyttää. Hallituksen tänään 18.2. eduskunnalle antaman esityksen mukaan yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista koottaisiin uuteen tuomioistuinlakiin. Laki sisältäisi nykyisin eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Korkeimpia oikeuksia koskevat lait jäisivät voimaan.

Uuteen lakiin sisällytettäisiin myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen säännökset. Niin ikään valtion virkamieslain tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin.

Uuden lain myötä otettaisiin käyttöön nykyistä joustavampia tapoja käyttää tuomioistuinlaitoksen niukkenevia resursseja. Tuomarit voisivat näin nykyistä joustavammin toimia myös toisessa tuomioistuimessa esimerkiksi tilanteissa, joissa tuomioistuimeen tulee yllättäen poikkeuksellisen laajoja tai lukumääräisesti paljon asioita.

Tuomioistuinten hallinto- ja johtamisjärjestelmiä uudistettaisiin niin, että ne nykyistä paremmin mahdollistaisivat tuomioistuinten tehokkaan toiminnan. Päällikkötuomareiden virat täytettäisiin pääsääntöisesti määräajaksi. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit nimitettäisiin kuitenkin vakinaisesti.

Tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun lainkäyttöhenkilöstön koulutuksesta tulisi nykyistä suunnitelmallisempaa. Koulutuksen suunnittelusta vastaamaan perustettaisiin uusi riippumaton toimielin, tuomarinkoulutuslautakunta. Koulutus suunniteltaisiin vaiheittain. Tuomioistuintyöskentelyn perustiedot ja -taidot antavaan yhden vuoden tuomioistuinharjoitteluun tulisi keskitetty valtakunnallinen haku- ja valintamenettely sekä valtakunnallinen työssä oppimista tukeva koulutusohjelma.

Vähintään kolme vuotta soveltuvaa työkokemusta hankkineet juristit voisivat hakeutua kolmivuotisiin asessorin koulutusvirkoihin. Asessori olisi määräaikainen tuomari, jonka virkaan sisältyisi huomattava määrä koulutusta.

Tuomioistuimista ja tuomareista säädettäisiin lähtökohtaisesti vain lailla. Alueellisten tuomioistuinten tuomiopiirejä koskeva sääntely jäisi kuitenkin edelleen asetuksen tasoiseksi. Myös erityislainsäädännön mukaiset tuomioistuinten alueellisesta toimivallanjaosta eräissä asiaryhmissä säädetyt poikkeukset säilytettäisiin.

Tuomioistuinten kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista säädettäisiin edelleen asetuksella.

Lisätietoja:
osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138,
hallitusneuvos Anne Hallavainio (paikalla 22.2.), puh. 02951 50458, ja
ylitarkastaja Heidi Myllys, puh. 02951 50350

Sivun alkuun