Hoppa till innehåll
Media

Förslag till lag om domstolar och domare till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2016 13.31
Pressmeddelande
Lagstiftningen om domstolarna ska förtydligas. Enligt propositionen som regeringen överlämnade till riksdagen i dag den 18 februari ska allmänna bestämmelser om domstolar och domare samlas i en ny domstolslag. Lagen ska innehålla de bestämmelser om domstolarnas uppgifter, organisation och administration samt om deras ledamöter och övriga personal som för närvarande finns i de separata lagarna och förordningarna om de olika domstolarna. Lagarna som gäller de högsta domstolarna ska förbli i kraft.

I den nya lagen ska dessutom tas in de bestämmelser som för närvarande finns i lagen och förordningen om utnämning av domare. Också bestämmelserna om domares särskilda tjänstemannarättsliga ställning som nu finns i statstjänstemannalagen ska tas in i domstolslagen.

Den nya lagen skulle ge möjlighet att utnyttja domstolarnas allt knappare resurser på ett mer flexibelt sätt. Domarna vid de olika domstolarna skulle på ett smidigare sätt än för närvarande kunna utnyttjas som resurshjälp, t.ex. om en domstol överraskande får exceptionellt omfattande eller många mål och ärenden.

Domstolarnas system för administration och ledning ska enligt förslaget reformeras så att de bättre än hittills möjliggör en effektiv och resultatinriktad verksamhet i domstolarna. Chefsdomartjänsterna ska i regel tillsättas för viss tid. Presidenterna för högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen ska fortfarande utnämnas tillsvidare.

Utbildningen för domare och annan rättskipningspersonal vid domstolsväsendet ska ordnas på ett mer systematiskt sätt än hittills. För att svara för utbildningen ska det inrättas en ny oberoende domarutbildningsnämnd. Utbildningen ska planeras stegvis. Ansöknings- och urvalsförfarandet för val av praktikanter till den ettåriga domstolspraktiken som ger de grundläggande kunskaperna och färdigheterna som behövs vid domstolsarbetet ska centraliseras och det ska införas ett nationellt utbildningsprogram som stöder lärande i arbetet.

En jurist med minst tre års lämplig arbetserfarenhet kan enligt förslaget ansöka till en treårig utbildningstjänst som assessor. Tjänsten som assessor är en domartjänst för viss tid och i tjänsten ingår en avsevärd mängd utbildning.

Utgångspunkten är att bestämmelserna om domstolar och domare finns i lag. Om de regionala domstolarnas domkretsar ska dock fortfarande föreskrivas på förordningsnivå. Också undantagen från domstolarnas territoriella behörighet vid vissa slags mål och ärenden enligt speciallagstiftningen förblir i kraft. Om placeringen av domstolarnas kanslier och sammanträdesplatser ska också i framtiden föreskrivas genom förordning.

Ytterligare upplysningar:
avdelningschef, överdirektör Kari Kiesiläinen tfn 02951 50138,
regeringsrådet Anne Hallavainio (på plats 22.2.), tfn 02951 50458, och
överinspektör Heidi Myllys, tfn 02951 50350

Tillbaka till toppen