Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa uudistuksia pysäköinninvalvontaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2010 9.00
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista, jotta voitaisiin entistä tehokkaammin ehkäistä pysäköintivirheitä ja puuttua niihin. Julkisesta pysäköinninvalvonnasta huolehtisivat edelleen poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta. Lisäksi laissa säädettäisiin yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Työryhmä luovutti ehdotuksensa oikeusministeri Tuija Braxille.

Työryhmä ehdottaa, että pysäköintivirhemaksun katto korotettaisiin nykyisestä 50 eurosta 80 euroon. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä vastaisi tällöin suuruudeltaan joukkoliikenteen tarkastusmaksua.

Jos pysäköintivirhe jatkuu pidempään, siitä voitaisiin määrätä enintään kolme pysäköintivirhemaksua. Uusi maksu voitaisiin määrätä, kun edellisen määräämisestä on kulunut vuorokausi. Nykyisin määrätään vain yksi maksu, vaikka ajoneuvo olisi väärin pysäköitynä pitkään.

Rengaslukko voisi ehkäistä pysäköintivirheitä

Pysäköintivirheeseen voitaisiin työryhmän ehdotuksen mukaan puuttua uutena keinona myös rengaslukolla. Rengaslukon käyttö tai ajoneuvon siirto olisi mahdollista aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua pysäköintivirheen alkamisesta.

Uutta olisi myös se, että ajoneuvo voitaisiin siirtää tai lukita rengaslukolla jo aikaisemminkin, jos samalla ajoneuvolla on tehty viisi pysäköintivirhettä, jotka ovat maksamatta. Näin voitaisiin nykyistä tehokkaammin puuttua systemaattista piittaamattomuutta osoittaviin tapauksiin.

Rengaslukon käyttämisestä päättäisi poliisi tai kunnallinen pysäköinnintarkastaja. Rengaslukon käyttömahdollisuus olisi työryhmän arvion mukaan omiaan vaikuttamaan pysäköintivirheitä ennalta ehkäisevästi.

Pysäköintivirhemaksun saajan asemaa parannettaisiin pidentämällä nykyinen kahden viikon maksuaika kuukaudeksi. Maksuviivästys ei enää aiheuttaisi maksun korotusta puolitoistakertaiseksi, vaan viivästyksestä perittäisiin korkoa. Lisäksi pysäköintivirhemaksun vanhentumisaika lyhennettäisiin nykyisestä viidestä vuodesta kolmeksi vuodeksi.

Yksityisellä alueella pysäköinnistä voitaisiin veloittaa valvontamaksu

Työryhmä ehdottaa, että yksityisen pysäköinninvalvonnan tilannetta selvennettäisiin säätämällä siitä laissa. Viime vuosina on toiminut yrityksiä, jotka ovat valvoneet pysäköintiä yksityisillä alueilla kiinteistön omistajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. On kuitenkin epäselvää, onko tällaisella yrityksellä oikeus periä luvattomasta pysäköinnistä sopimussakon tai vahingonkorvauksen tyyppinen yksityisoikeudellinen valvontamaksu. Asian käsittely on kesken korkeimmassa oikeudessa.

Ehdotuksen mukaan yksityisellä alueella voitaisiin järjestää yksityinen pysäköinninvalvonta, josta huolehtisi kiinteistön omistaja tai haltija. Tämä voisi myös siirtää valvontaoikeuden esimerkiksi yritykselle.

Luvattomasta pysäköinnistä yksityisellä alueella voitaisiin veloittaa valvontamaksu. Se ei saisi olla suurempi kuin vastaavalla alueella määrättävä pysäköintivirhemaksu. Jos luvaton pysäköinti jatkuu pidempään, siitä voitaisiin veloittaa enintään kolme valvontamaksua.

Pysäköintiä koskevat ehdot olisi ilmoitettava alueella selvästi, jottei valvontamaksu tule pysäköijälle yllätyksenä. Valvontamaksua koskevaan vaatimukseen tulisi liittää ohjeet maksun riitauttamisesta. Jollei pysäköijä suorittaisi valvontamaksua vapaaehtoisesti, maksun saamiseksi olisi nostettava kanne käräjäoikeudessa.

Valituskiellosta luovuttaisiin

Pysäköintivirhemaksua tai rengaslukkoa koskevasta päätöksestä voisi tehdä oikaisuvaatimuksen. Se korvaisi nykyisin käytössä olevan vastalausemenettelyn. Oikaisuvaatimusta koskevaan päätökseen saisi hakea muutosta hallinto-oikeudesta sekä edelleen korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jos se antaa valitusluvan. Nykyisessä laissa oleva valituskielto hallinto-oikeuden päätöksestä siis kumottaisiin.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, puh. 09 1606 7708
sähköposti: [email protected]

Pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen

Tuija Brax
Sivun alkuun