Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att parkeringsövervakning ska reformeras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2010 9.00
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår att lagstiftningen om parkeringsövervakning ska reformeras för att parkeringsfel mer effektivt kan förebyggas och ingripas i. Polisen och den kommunala parkeringsövervakningen ska fortfarande sörja för den offentliga parkeringsövervakningen. Dessutom ska det i den nya lagen föreskrivas om privat parkeringsövervakning. Arbetsgruppen lämnade sin proposition till justitieministeriet Tuija Brax.

Arbetsgruppen föreslår att maximibeloppet för felparkeringsavgiften ska höjas från 50 euro till 80 euro. Maximibeloppet för felparkeringsavgiften ska då motsvara kontrollavgiften i kollektivtrafik.

Om parkeringsfelet pågår längre, får högst tre felparkeringsavgifter tas ut för samma fortsatta parkeringsfel. En ny felparkeringsavgift får tas ut när ett dygn har förflutit från det att den föregående avgiften togs ut. För närvarande tas ut endast en avgift, fast fordonet skulle vara felparkerat för en lång tid.

Klampning kan förebygga parkeringsfel

Enligt arbetsgruppens förslag ska klampning införas som ett nytt sätt att ingripa i parkeringsfel. Ett fordon kan klampas eller flyttas tidigast när parkeringsfelet har fortgått i två dygn.

En nyhet är att ett fordon ska kunna klampas eller flyttas redan tidigare, om det med samma fordon har begåtts fem parkeringsfel för vilka felparkeringsavgifter är obetalda. Så ska man mer effektivt kunna ingripa i de fall som visar systematisk likgiltighet.

Polisen eller kommunala parkeringsövervakare ska fatta ett beslut om klampningen. Enligt arbetsgruppens bedömning ska möjligheten att använda ett hjulblock medverka till förebyggande av parkeringsfel.

Den betalningsskyldigas ställning ska förbättras genom att förlänga den nuvarande betalningstiden på två veckor till en månad. Dröjsmål med betalningen ska inte längre leda till att avgiftens belopp höjs med hälften utan ränta ska beräknas på förseningen. Därtill ska preskriberingstiden för felparkeringsavgiften förkortas från fem år till tre år.

Övervakningsavgift ska kunna debiteras för parkering på privat område

Arbetsgruppen föreslår att läget med privat parkeringsövervakning ska klarläggas genom att ta in bestämmelser om den i lagen. Under de senaste åren har det funnits bolag som har bedrivit övervakningsverksamhet på privata områden på grundval av ett avtal som ingåtts med fastighetens ägare. Det är dock oklart om ett sådant bolag är berättigat att debitera en privaträttslig övervakningsavgift för olovlig parkering som är lik ett avtalsvite eller ett skadestånd. Behandlingen av ärendet pågår fortfarande vid högsta domstolen.

Enligt förslaget ska privat parkeringsövervakning kunna anordnas på privat område. Fastighetens ägare eller innehavare ska sörja för övervakningen, och han eller hon ska också kunna överföra rätten att övervaka parkeringen till exempel till ett bolag.

För olovlig parkering på privat område ska en övervakningsavgift kunna tas ut. Övervakningsavgift får inte till beloppet vara högre än den felparkeringsavgift som tas ut för parkeringsfel på motsvarande område. Om olovlig parkering pågår längre, får högst tre felparkeringsavgifter tas ut för samma olovliga parkering.

Villkoren gällande parkeringen ska anges på området på ett sätt som tydligt kan upptäckas, för att övervakningsavgiften inte kommer som överraskning till den som parkerar sitt fordon på området. Till ett yrkande på övervakningsavgift ska fogas anvisningar om hur avgiften kan göras stridig. Om övervakningsavgiften inte betalas frivilligt, ska talan väckas i tingsrätten för att få betalningen.

Besvärsförbud ska upphävas

Ett rättelseyrkande kan framställas med anledning av ett beslut om felparkeringsavgift eller klampning. Det ska ersätta det nuvarande protestförfarandet. Ett beslut om rättelseyrkande ska få överklagas hos förvaltningsdomstolen och senare hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärsförbud gällande förvaltningsdomstolens beslut som ingår i den nuvarande lagen ska således upphävas.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 09 1606 7708
e-post: fö[email protected]

Reform av lagstiftning för parkeringsövervakning

Tuija Brax
Tillbaka till toppen