Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä keskittäisi summaariset riita-asiat kahdeksaan käräjäoikeuteen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2017 12.28
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään Ahvenanmaan, Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuksiin. Nykyisin näitä asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa.

Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi summaarisiin kuuluvat mm. häätöä koskevat riidattomat asiat.

Summaarisia asioita käsittelevät käräjäoikeudet hoitaisivat kaikki oman tuomiopiirinsä summaariset asiat. Tuomiopiirit määräytyisivät maakuntajakoa noudattaen ja niistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Kanta-Hämeen käräjäoikeus muuttuisi yksikielisestä kaksikieliseksi.

Vuonna 2015 käräjäoikeuksiin saapui lähes 350 000 summaarista riita-asiaa. Käsittelyn keskittämisellä voitaisiin nopeuttaa ja tehostaa summaaristen riita-asioiden käsittelyä. Asioiden käsittely myös yhdenmukaistuisi, mikä lisäisi kansalaisten yhdenvertaisuutta ja oikeusturvan saatavuutta.

Työryhmä ehdottaa velkojien ohjaamista nykyistä tehokkaammin käyttämään oikeushallinnon sähköisiä järjestelmiä. Summaarisen riita-asian haastehakemus olisi toimitettava käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon tietojärjestelmäyhteyttä tai sähköistä asiointipalvelua. Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätettäisiin tutkimatta. Yksityishenkilö saisi kuitenkin omassa asiassaan aina toimittaa summaarisen haastehakemuksen myös paperisena tai sähköpostin liitetiedostona.

Sähköinen tiedoksianto mahdolliseksi kaikissa asioissa

Työryhmä ehdottaa myös tiedoksiannon tehostamista. Tuomioistuin voisi antaa haasteen todisteellisesti tiedoksi sähköisenä viestinä myös silloin, kun henkilö on antanut yleisen suostumuksen sille, että viranomaiset voivat lähettää hänelle tiedoksiantoja sähköisesti. Tiedoksianto olisi yleisen suostumuksen perusteella mahdollinen vain, jos suostumus olisi rekisteröity Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään rekisteriin.

Tiedoksianto sähköisenä viestinä ehdotetaan mahdollistettavaksi kaikissa yleisten tuomioistuinten käsittelemissä asiaryhmissä, myös rikosasioissa. Muutos vähentäisi postitiedoksiantojen ja haastemiestiedoksiantojen määrää.

Haasteen puhelintiedoksianto ehdotetaan mahdollistettavaksi kaikissa summaarisissa riita-asioissa. Nykyisin puhelintiedoksianto on mahdollinen vain summaarisissa velkomuksissa.

Ehdotetut lainsäädäntömuutokset vähentäisivät työryhmän arvion mukaan valtion menoja yhteensä noin 1 miljoona euroa. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn keskittäminen on osa oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin ohjelmaa oikeudenhoidon kehittämiseksi ja liittyy käräjäoikeusverkoston uudistukseen.

Mietintöön liittyy Suomen Perimistoimistojen liiton eriävä mielipide, jonka mukaan riidattomia velkomusasioita tulisi käsitellä myös Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276, sähköposti: [email protected]

 
Jari Lindström
Sivun alkuun