Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp vill koncentrera summariska tvistemål till åtta tingsrätter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2017 12.28
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet föreslår att behandlingen av summariska tvistemål koncentreras till Birkalands tingsrätt, Egentliga Tavastlands tingsrätt, Kajanalands tingsrätt, Kymmenedalens tingsrätt, Uleåborgs tingsrätt, Ålands tingsrätt, Österbottens tingsrätt och Östra Nylands tingsrätt. För närvarande behandlas summariska tvistemål vid alla tingsrätter.

Med summariska ärenden avses sådana ostridiga fordringsmål som tingsrätten avgör i skriftligt förfarande. Till summariska ärenden hör också bland annat ostridiga ärenden som gäller vräkning.

Meningen är att de tingsrätter som behandlar summariska ärenden ska sköta alla summariska ärenden i sin domkrets. Domkretsarna ska följa landskapsindelningen och bestämmelser om domkretsarna ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Egentliga Tavastlands tingsrätt som tidigare har varit enspråkig ska bli tvåspråkig.

År 2015 inkom det till tingsrätterna nästan 350 000 summariska tvistemål. Genom att koncentrera behandlingen av dessa ärenden kan man göra behandlingen snabbare och effektivare. Dessutom blir behandlingen av ärenden enhetligare, vilket ökar såväl likabehandlingen av medborgarna som tillgången till rättsskydd.

Arbetsgruppen föreslår att borgenärerna på ett effektivare sätt än i nuläget ska styras att använda justitieförvaltningens elektroniska system. Stämningsansökan i ett summariskt tvistemål ska lämnas till tingsrätten via justitieförvaltningens datasystem eller e-tjänst. Stämningsansökningar som lämnas in på något annat sätt lämnas utan prövning. En privatperson får dock i sitt eget ärende alltid lämna in en summarisk stämningsansökan även i pappersform eller som bilaga till ett e-postmeddelande.

Elektronisk delgivning ska bli möjlig i alla ärenden

Arbetsgruppen föreslår också att delgivningen ska göras effektivare. Domstolen får delge en stämning bevisligen som ett elektroniskt meddelande också när en person har gett allmänt samtycke till att myndigheterna får skicka delgivningar elektroniskt. Delgivning på basis av allmänt samtycke ska vara möjlig bara om samtycket har registrerats i ett register som förs av Befolkningsregistercentralen.

Det föreslås att delgivning som ett elektroniskt meddelande ska bli möjlig i alla de ärendegrupper som de allmänna domstolarna behandlar, också i brottmål. Ändringen minskar antalet delgivningar per post och stämningsmannadelgivningar.

Enligt förslaget ska det i alla summariska tvistemål bli möjligt att delge stämning per telefon. I nuläget är telefondelgivning möjlig bara i fråga om summariska fordringsmål.

Enligt arbetsgruppens bedömning minskar de föreslagna ändringarna i lagstiftningen statens utgifter med sammanlagt cirka 1 miljon euro. Koncentreringen av de summariska tvistemålen ingår i justitie- och arbetsminister Jari Lindströms program för utveckling av rättsvården och hänför sig till reformen av tingsrättsnätverket.

I betänkandet ingår en avvikande mening av Suomen Perimistoimistojen liitto, enligt vilken ostridiga fordringsmål också bör behandlas vid Egentliga Finlands tingsrätt.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276, e-post: [email protected]

 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen