Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelemaan uudistuksia kuluttajansuojalakiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2012 9.00
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama työryhmä ryhtyy valmistelemaan ehdotusta kuluttajan oikeuksia koskevan EU-direktiivin täytäntöön panemiseksi Suomessa. Direktiivillä yhtenäistetään kuluttajansuojan tasoa erityisesti koti- ja etämyynnissä. Sääntelyn yhdenmukaistaminen helpottaa varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa.

Direktiivin täytäntöönpano edellyttää muutoksia Suomen kuluttajansuojalainsäädäntöön. Elinkeinonharjoittajalle tulee velvollisuus antaa kuluttajalle nykyistä yksityiskohtaisemmat tiedot itsestään ja tarjottavasta hyödykkeestä sekä kaupan osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kuluttaja saa nykyistä laajemmat oikeudet peruuttaa koti- tai etämyynnissä tehdyn sopimuksen. Peruuttamistilanteessa kuluttajan on yleensä itse maksettava tavaran palauttamiskulut, joista nykyisin vastaa elinkeinonharjoittaja. Kotimyynnin määritelmä laajenee. Esimerkiksi remonttia koskevan sopimuksen tekeminen kuluttajan kotona olisi kotimyyntiä, vaikka elinkeinonharjoittaja menisi kuluttajan kotiin tämän pyynnöstä.

Verkkokaupan kustannusloukkuihin puututaan mm. siten, että maksuvelvollisuudesta tulee mainita tilauksen yhteydessä nimenomaisesti. Kuluttajan maksuvelvollisuus ei myöskään voi perustua ns. ennalta rastittuihin ruutuihin.

Direktiivi on pääosin täysharmonisoiva eli jäsenmaat eivät saa omassa sääntelyssään poiketa siitä. Nykyisten direktiivien nojalla jäsenvaltioilla on ollut oikeus ylläpitää korkeampaa kuluttajansuojan tasoa.

Kuluttajaoikeustyöryhmän toimikausi päättyy 17.5.2013. Direktiivin säännöksiä on ryhdyttävä soveltamaan koko EU:n alueella kesäkuussa 2014.

Oikeusministeriö julkaisi helmikuussa 2012 kuluttajansuojalain muutostarpeista arviomuistion, joka oli laajalla lausuntokierroksella. Muistiossa ja lausuntopalautteessa tuotiin esiin useita kuluttajansuojalain muutostarpeita, jotka liittyvät muun muassa kuluttajansuojalain valvonta- ja seuraamusjärjestelmään. Näitä kysymyksiä tullaan selvittämään oikeusministeriössä erikseen myöhemmin.

Kuluttajavirasto teki marraskuussa 2011 aloitteen puhelinmarkkinointia koskevan sääntelyn uudistamisesta. Aloite oli laajalla lausuntokierroksella yhdessä kuluttajansuojalain muutostarpeita koskevan arviomuistion kanssa keväällä 2012. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan puhelinmarkkinoinnissa havaittuihin epäkohtiin on ainakin tässä vaiheessa Kuluttajaviraston ehdottamien lainsäädäntötoimien asemesta tarkoituksenmukaisinta puuttua alan omin toimenpitein muun muassa itsesääntelyä tehostamalla. Oikeusministeriö seuraa puhelinmarkkinointikäytäntöjen kehitystä ja arvioi lainsäädäntötarpeen tarvittaessa myöhemmin uudelleen.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen, puh. 02951 50264 ([email protected])
erityisasiantuntija Sofia Rajamäki, puh. 02951 50554 ([email protected])

Tietoa hankkeesta

Direktiivi kuluttajan oikeuksista

Sivun alkuun