Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda reform av konsumentskyddslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2012 9.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till nationellt genomförande av EU-direktivet om konsumenträttigheter. Direktivet syftar till att förenhetliga konsumentskyddsnivån särskilt vid hem- och distansförsäljning. Enhetligare reglering underlättar i synnerhet gränsöverskridande e-handel.

Genomförandet av direktivet förutsätter ändringar i Finlands konsumentskyddslagstiftning. Näringsidkaren blir skyldig att lämna konsumenten mer detaljerade uppgifter om sig själv och nyttigheten som erbjuds samt vilka rättigheter och skyldigheter parterna i köpet har.

Konsumenten får mer omfattande rätt än för närvarande att upphäva ett avtal som ingåtts vid hem- eller distansförsäljning. Om avtalet upphävs ska konsumenten i allmänhet själv betala kostnaderna för returnering av varan. För närvarande svarar näringsidkaren för dessa kostnader. Definitionen av begreppet hemförsäljning utvidgas. Till exempel om ett avtal om renovering ingås i konsumentens hem ska detta anses som hemförsäljning, även om näringsidkaren skulle göra hembesöket på konsumentens begäran.

Skyddet mot kostnadsfällor vid e-handel förbättras genom att det vid beställningen uttryckligen ska anges att beställningen är förenad med betalningsskyldighet. Konsumentens betalningsskyldighet får inte heller basera sig på färdigt ifyllda rutor.

Direktivet innebär i huvudsak fullständig harmonisering, vilket betyder att medlemsstaterna inte får behålla bestämmelser som avviker från direktivets bestämmelser. Med stöd av de nuvarande direktiven har medlemsstaterna haft rätt att föreskriva om högre nivå på konsumentskyddet.

Arbetsgruppens mandattid går ut den 17 maj 2013. Medlemsstaterna ska tillämpa direktivets bestämmelser fr.o.m. juni 2014.

Justitieministeriet publicerade i februari 2012 en bedömningspromemoria om behoven att revidera konsumentskyddslagen. Promemorian skickades ut på en omfattande remissbehandling. I promemorian och i remissvaren framfördes flera ändringsbehov, som gällde bl.a. tillsyns- och påföljdssystemet enligt konsumentskyddslagen. Justitieministeriet kommer att behandla dessa frågor skilt för sig senare.

I november 2011 överlämnade Konsumentverket ett initiativ till översyn av bestämmelserna om telefonförsäljning. Initiativet skickades ut på remiss tillsammans med bedömningspromemorian om behoven att revidera konsumentskyddslagen på våren 2012. Justitieministeriet anser att det åtminstone i detta skede är mer ändamålsenligt att åtgärda missförhållandena som förekommit vid telefonförsäljning genom branschens egna åtgärder, bl.a. genom att effektivisera självregleringen, än genom att vidta lagstiftningsåtgärder enligt Konsumentverkets förslag. Justitieministeriet följer utvecklingen av telefonförsäljningsförfarandena och återkommer vid behov till lagstiftningsåtgärder senare.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen, tfn 02951 50264 (fö[email protected])
specialsakkunnig Sofia Rajamäki, tfn 02951 50554 (fö[email protected])

Information om projektet

Direktiv om konsumenträttigheter

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen