Hyppää sisältöön
Media

Työryhmältä ehdotus kuluttajariitojen vaihtoehtoisen ratkaisumenettelyn tehostamisesta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2015 9.28
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen tuomioistuimen ulkopuoliseen kuluttajariitojen ratkaisemiseen sovellettavasta sääntelystä. Tarkoituksena on panna täytäntöön kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU:n direktiivi sekä mahdollistaa kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan asetuksen soveltaminen.

Työryhmän ehdotuksella luotaisiin puitteet sille, että Suomessa on kattavasti direktiivin vaatimukset täyttäviä tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä, joiden käsiteltäväksi kuluttajat voivat saattaa tavaroiden tai palvelujen kauppaan liittyvät valituksensa. Koska Suomessa on kuluttajariitoja varten jo nykyisin kattava riidanratkaisuelinten verkosto, työryhmä ei pidä uusien elinten perustamista tarpeellisena.

Mietintö sisältää ehdotuksen laiksi, jota sovellettaisiin niihin yksityisiin vaihtoehtoisiin riidanratkaisuelimiin, jotka olisi ilmoitettu EU:n komission riidanratkaisuelimistä ylläpitämään luetteloon. Laissa säädettäisiin riidanratkaisuelimen kokoonpanosta sekä riidanratkaisusta vastaavien henkilöiden kelpoisuudesta, riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta. Lakiehdotus sisältää myös riidanratkaisuelimissä noudatettavaan menettelyyn liittyviä säännöksiä, joista merkittävin on ratkaisusuosituksen antamista koskeva 90 päivän määräaika.

Kuluttajariitalautakunnan toimintaa tehostettaisiin

Julkisista riidanratkaisuelimistä kuluttajariitalautakunta ja liikennevahinkolautakunta ehdotetaan ilmoitettavaksi komission luetteloon. Lautakuntia koskeva lainsäädäntö tarkistettaisiin vastaamaan direktiivin vaatimuksia. Lakeihin lisättäisiin muun muassa säännös ratkaisusuositusten antamisesta 90 päivän määräajassa. Määräaika edellyttäisi asioiden käsittelyn tehostamista molemmissa lautakunnissa.

Kuluttajariitalautakunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lautakunta voisi jättää sille tehdyn valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Muutoksella pyritään tarkoituksenmukaistamaan kuluttajariita-asioiden käsittelyä kokonaisuutena. Ohjaamalla kuluttaja ensin kuluttajaneuvontaan edistettäisiin asian selvittämistä mahdollisimman kevyessä ja vapaamuotoisessa menettelyssä.

Jos asia ei kuluttajaneuvonnassa ratkea, se vietäisiin nykyiseen tapaan kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Näissä tapauksissa asian esiselvittäminen kuluttajaneuvonnassa hyödyttäisi valituksen käsittelyä kuluttajariitalautakunnassa ja parantaisi lautakunnan edellytyksiä antaa suositus sille asetetussa määräajassa.

Kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevalla asetuksella perustetaan sähköinen riidanratkaisufoorumi verkkokauppaa koskevia kuluttajariitoja varten. Komission ylläpitämä foorumi toimii asiointipisteenä, jonka kautta esimerkiksi suomalainen kuluttaja voi tehdä valituksen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle. Riidanratkaisufoorumin toiminta alkaa tammikuussa 2016.

Työryhmän arvioitavana on myös ollut kysymys vakuutussopimuksiin perustuvien riita-asioiden käsittelyn keskittämisestä Vakuutuslautakuntaan. Työryhmä piti kuitenkin kuluttajariitalautakunnan säilymistä yleistoimivaltaisena riidanratkaisuelimenä kuluttajien edun mukaisena eikä ehdota kuluttajariitalautakunnan toimivaltaa koskevia säännöksiä muutettaviksi siten, että vakuutusriidat jäisivät sen toimivallan ulkopuolelle.

Työryhmän mietintöön liittyy kaksi eriävää mielipidettä. Ne koskevat vakuutusasioiden kuluttajariitojen keskittämistä Vakuutuslautakuntaan sekä kuluttajan velvollisuutta viedä asia ensin kuluttajaoikeusneuvojan arvioitavaksi.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, puh. 02951 50139 ja
lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276,
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun