Hyppää sisältöön
Media

Vankeuslakiin lukuisia täsmennyksiä toukokuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.4.2015 13.29
Tiedote

Vankeutta ja tutkintavankeutta koskevat säännökset täsmentyvät toukokuun alusta. Uudet säännökset koskevat erityisesti vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolelle. Myös ns. tarkkailuhaalareiden käytöstä lakiin tulee tarkat säännökset.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lainmuutokset huomenna 10. huhtikuuta tulemaan voimaan 1.5.2015.

Sähköpostin ja internetin käyttö vankilan valvonnassa

Matkapuhelimen, internetin ja sähköpostin käytöstä ja edellytyksistä sekä sähköisen viestinnän valvonnasta on uudistetuissa laeissa täsmälliset säännökset. Turvallisuusongelmien välttämiseksi ja estämiseksi sähköisen viestinnän käytön laajentamisessa edetään kuitenkin hallitusti.

Jatkossa vangille voidaan antaa tärkeästä syystä lupa sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Luvan myöntäminen edellyttää, ettei sähköpostin käyttämisestä aiheudu vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle. Edellytyksenä on myös se, että viestin lähettäjästä ja vastaanottajasta pystytään riittävästi varmistumaan.

Vangille voidaan antaa lupa internetin käyttöön, jollei internetin käytöstä aiheudu vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle. Suljetussa vankilassa luvan myöntäminen edellyttää myös sitä, että vangin pääseminen muille kuin luvanmukaisille sivuille voidaan estää.

Vankilan toimivalta valvoa sähköistä viestintää täsmentyy ja laajenee. Sähköpostien lähettäminen tapahtuu vankilan palvelimen välityksellä. Sähköpostien valvonnassa sovelletaan kirjeenvaihdon valvontaa koskevia säännöksiä. Lupaa sähköiseen viestintään ei voida antaa tutkintavangille, jolle on määrätty pakkokeinolain mukainen yhteydenpitorajoitus.

Vangin tapaamisista ja tapaamisten valvonnasta täsmälliset säännökset

Vangin tapaamista ja tapaamisten valvontaa koskevat säännökset uudistuvat kokonaisuudessaan. Suljettujen vankiloiden ja avolaitosten tapaamistiloista säännellään eri tavoin. Tapaamisen valvontaa koskevat säännökset täsmentyvät.

Vangin ja alle 15-vuotiaan lapsen tapaamisolosuhteita parannetaan. Suljetuissa vankiloissa tulee olla soveltuvat tilat lapsen tapaamiseen. Tapaamisessa vangin ja lapsen välinen koskettaminen on sallittua. Lakiin tulee nyt myös uusi säännös alaikäisen tapaajan huoltajan suostumuksesta ja saattajasta.

Vankien yhteydenpitomahdollisuuksia kauempana asuviin lähiomaisiin ja muihin läheisiin parannetaan siten, että vangille voidaan antaa mahdollisuus yhteydenpitoon videoyhteyden tai muun teknisen yhteyden välityksellä.

Tutkintavankien mahdollisuudet päästä valvonnan alaisena vankilan ulkopuolelle hoitamaan välttämättömiä ja kiireellisiä asioitaan paranevat.

Kurinpidon ja valvonnan sääntely tarkemmaksi

Yksinäisyysrangaistuksen enimmäispituus lyhenee 14 vuorokaudesta 10 vuorokauteen.

Eristämistarkkailua koskeva säännös on aiempaa täsmällisempi. Eristämistarkkailussa olevaa vankia, jota epäillään kehon sisäisestä huumausaineiden kuljettamisesta, voidaan jatkossa valvoa myös valvontaan soveltuvaa vaatetusta eli ns. tarkkailuhaalaria käyttäen. Tarkkailuvaatetusta käyttävä vanki tulee viivytyksettä päästää WC-tiloihin, jos hän sitä pyytää. Eristämistarkkailun enimmäisaika lyhenee nykyisestä.

Muutoksenhausta kokonaan uudet säännökset

Toukokuun alusta alkaen laissa on mm. säännös tupakoinnin kieltämisestä myös vankien asuintiloissa. Tupakointikielto vankien asuintiloissa edellyttää kuitenkin sitä, että vangille on järjestetty mahdollisuus tupakointiin muussa tilassa. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö päättää tupakoinnin kieltämisestä ja antaa tarkempia määräyksiä tupakoinnin järjestämisestä vankilan sisätiloissa.

Uudet säännökset vangin ja tutkintavangin muutoksenhakuoikeudesta parantavat vankien oikeusturvaa. Lakiin lisätty kattava luettelo muutoksenhakukelpoisista päätöksistä ja muutoksenhakukielloista poistaa aiempien säännösten tulkinnanvaraisuuden ja parantaa muutoksenhaun ennakoitavuutta.

Tuomioiden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitetään Rikosseuraamuslaitokselle

Toukokuun alusta vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät kuten yhteydenottaminen tuomittuun ja vankilaan ilmoittautumismääräyksen toimittaminen hänelle keskitetään Rikosseuraamuslaitokselle. Tällä asti tehtäviä on hoitanut myös ulosottolaitos. Vastaava muutos koskee yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloittamista.

Rikosseuraamuslaitos saa lisää harkintavaltaa sen päättämisessä, milloin tuomittu alkaa tuomiotaan suorittaa. Rikosseuraamuslaitos päättää jatkossa myös vankeusrangaistuksen suorittamisen lykkäämisestä riippumatta siitä, millä perusteella lykkäystä on anottu. Tähän asti Rikosseuraamuslaitos on päättänyt ainoastaan terveydellisestä syystä anotun lykkäyksen myöntämisestä.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Ulla Mohell, puh. 02951 50576, ja
hallitussihteeri Matti Vartia, puh. 02951 50124
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun