Hoppa till innehåll
Media

Ett flertal preciseringar i fängelselagen vid början av maj

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2015 13.29
Pressmeddelande

Bestämmelserna om fängelse och häktning preciseras vid början av maj. De nya bestämmelserna gäller i synnerhet fångens kontakter utanför fängelset. I lagen intas också detaljerade bestämmelser om användning av s.k. observationsoveraller.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna i morgon fredagen den 10 april så att de träder i kraft den 1 maj 2015.

Fängelset ska övervaka användningen av e-post och internet

De nya lagarna innehåller exakta bestämmelser om förutsättningarna för användningen av mobiltelefon, internet och e-post samt om övervakningen av sådan kommunikation. För att undvika och förhindra eventuella säkerhetsproblem utökas möjligheterna att använda elektronisk kommunikation dock kontrollerat.

I fortsättningen kan en fånge av ett viktigt skäl ges tillstånd att sända och ta emot e-post. En förutsättning för att tillstånd kan beviljas är att användningen av e-post inte äventyrar ordningen eller säkerheten i fängelset. En förutsättning är också att man tillräckligt väl kan försäkra sig om meddelandets avsändare och mottagare.

En fånge kan ges tillstånd att använda internet, om användningen inte äventyrar ordningen eller säkerheten i fängelset. I ett slutet fängelse förutsätter tillståndet dessutom att fångens tillgång till andra webbsidor än sådana som är förenliga med tillståndet kan hindras.

Fängelsets befogenheter att övervaka elektronisk kommunikation preciseras och utvidgas. E-postmeddelandena sänds via en server som administreras av fängelset. Vid övervakning av e-post tillämpas bestämmelserna om övervakning av brevväxling. En häktad vars kontakter har begränsats med stöd av tvångsmedelslagen kan inte beviljas tillstånd till elektronisk kommunikation.

Exakta bestämmelser om besök och övervakning av besök

Bestämmelserna om en fånges besök och övervakning av besök förnyas i sin helhet. Det finns skilda bestämmelser för besöksrum i slutna fängelser och i öppna anstalter. Den nya lagen preciserar bestämmelserna om övervakning av besök.

Besöksomständigheterna vid besök av barn som är yngre än 15 år förbättras. I slutna fängelser ska finnas rum som lämpar sig för besök av barn. Vid sådana besök tillåts beröring mellan fången och barnet. I lagen intas också en ny bestämmelse om att en minderårig besökare ska ha samtycke av sin vårdnadshavare samt åtföljas av ledsagare.

Fångars möjligheter att hålla kontakt med nära anhöriga och andra närstående som bor långt borta förbättras i och med att fångar i fortsättningen kan ges möjlighet att hålla kontakt med dem via en videolänk eller någon annan teknisk anslutning.

Lagen förbättrar häktades möjligheter att komma utanför fängelset under övervakning för att sköta sina nödvändiga och brådskande ärenden.

Bestämmelserna om disciplin och övervakning preciseras

Maximilängden för straff i enrum förkortas från 14 dygn till 10 dygn.

Bestämmelsen om observation i isolering preciseras. En fånge som har placerats under observation i isolering på grund av att det finns anledning att misstänka att han eller hon försöker föra in narkotika i sin kropp får övervakas också med hjälp av lämplig klädsel dvs. en så kallad observationsoverall. Häktade som använder observationsklädsel ska på begäran utan dröjsmål ges tillträde till toaletter. Maximilängden för observation i isolering förkortas.

Helt nya bestämmelser om ändringssökande

I lagen intas bestämmelser som bl.a. gör det möjligt att fr.o.m. början av maj förbjuda rökning också i fångarnas bostadsrum. Ett rökningsförbud i fångarnas bostadsrum kräver dock att fångarna har möjlighet att röka i andra lokaler. Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet beslutar om förbud mot rökning och meddelar närmare föreskrifter om hur rökningen organiseras i fängelsets lokaler.

De nya bestämmelserna om fångars och häktades rätt att söka ändring förbättrar fångarnas rättsskydd. Den uttömmande förteckningen över beslut som kan vara föremål för ändringssökande och beslut i vilka ändring inte får sökas som togs in i lagen undanröjer oklarheten i de tidigare bestämmelserna och förbättrar således förutsägbarheten i ändringssökandet.

Uppgifterna vid inledande av verkställigheten av domar koncentreras till Brottspåföljdsmyndigheten

Uppgifterna vid inledande av verkställigheten av domar, till exempel att kontakta den dömde och tillställa anmälningsföreläggandet till den dömde, koncentreras från och med början av maj till Brottspåföljdsmyndigheten. Hittills har uppgifterna skötts av utsökningsväsendet. Ändringen gäller också inledande av verkställigheten av samhällstjänst och övervakningsstraff.

Brottspåföljdsmyndigheten får större prövningsrätt när det gäller att bestämma tidpunkten för när den dömde börjar avtjäna straffet. I fortsättningen beslutar Brottspåföljdsmyndigheten också om beviljande av uppskov med verkställigheten av straff oberoende av på vilken grund uppskov har sökts. Hittills har Brottspåföljdsmyndigheten fattat beslut om beviljande av uppskov enbart om uppskov söks av hälsoskäl.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Ulla Mohell, tfn 02951 50576, och
regeringssekreterare Matti Vartia, tfn 02951 50124
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen