Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus

OM007:00/2019 Säädösvalmistelu

Oikeusministeriö asetti 11.4.2019 työryhmän valmistelemaan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM007:00/2019

Asianumerot VN/1984/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.4.2019 – 8.7.2022

Asettamispäivä 11.4.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Keino Toteutetaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus

Lainvalmistelu

HE seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnan vastaus EV 88/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain seksuaalirikoksia koskevat säännökset.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella hallitusohjelman mukaisesti säännökset, joilla vahvistetaan suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä. Säännösten tulee asiallisesti sisältää rangaistussäännös sukupuoliyhteydestä vastoin toisen ilmaisemaa tahtoa. Työryhmän tulee myös selvittää ja arvioida, voidaanko suostumuksen asemaa vahvistaa muilla muutoksilla, kuten puhtaasti suostumuksen puutteeseen tai suostumuksen ja nykyisen tunnusmerkistön yhdistelmään perustuvalla rikossäännöksellä sekä valmistella muutokset, joilla nuoriin lapsiin kohdistuneet sukupuoliyhteydet säädetään rangaistaviksi raiskausrikoksina ja tehdä ehdotus rangaistusten kiristämiseksi. Lisäksi työryhmän tulee arvioida avutonta tilaa koskevan sääntelyn kattavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ottaen huomioon edellä mainitut muutokset, sekä tehdä tarvittavat muutokset perusteluihin tai sääntelyyn sekä arvioida rikoslain muihin lukuihin sisältyvien seksuaalirikoksia koskevien rangaistussäännösten kehittämistarpeet.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 11.4.2019 työryhmän valmistelemaan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta

Lähtökohdat

Seksuaalirikoksia koskeva rikoslain 20 luku uudistettiin kokonaan vuonna 1999 ja on sen jälkeen tällä vuosituhannella uudistettu osittaisuudistuksin siten, että mikään säännöksistä ei enää ole alkuperäisessä muodossaan. Sääntely ja sen perustelut ovat osittain vanhentuneet. Oikeusministeriö järjesti kesällä 2018 viranomais- ja järjestötoimijoille sekä tutkijoille asiantuntijafoorumin raiskaussäännöksen tunnusmerkistöstä ja suostumuksesta. Keskustelussa nousi esille tarve nykyisen sääntelyn uudelleentarkastelusta. Lisäksi eduskunta hyväksyi 12.3.2019 hallituksen esityksen 212/2018 vp, joka koski törkeimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Tässä yhteydessä eduskunta hyväksyi kolme lausumaa, joissa edellytetään mm. rikoslain 20 luvun raiskausrikosten ja lapsiin kohdistuvien hyväksikäyttörikosten uudistamista. Myös vuoden 2019 hallitusohjelmaan on kirjattu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toteutus, sekä raiskausmääritelmän muuttaminen suostumuksen puutteeseen perustuvaksi.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.