Totalreform av 20 kap. i strafflagen

OM007:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Justitieministeriet tillsatte den 11 april 2019 en arbetsgrupp för att bereda en totalreform av 20 kap. i strafflagen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM007:00/2019

Ärendenummer VN/1984/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 11.4.2019 – 8.7.2022

Datum för tillsättande 11.4.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Metod En totalreform av lagstiftningen om sexualbrott genomförs

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning om sexualbrott

Riksdagens svar EV 88/2022

I denna proposition föreslås ändringar i strafflagens kapitel om sexualbrott.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Mål och resultat

Målet är att i enlighet med regeringsprogrammet bereda bestämmelser som stärker samtyckets betydelse i brottsrekvisitet för våldtäkt. Regleringens sakinnehåll ska innefatta en straffbestämmelse som kriminaliserar samlag mot den andra partens uttryckliga vilja. Arbetsgruppen ska också utreda och bedöma om betydelsen av samtycke kan stärkas på andra sätt, såsom genom en straffbestämmelse som helt och hållet baseras på avsaknad av samtycke eller genom att det nuvarande brottsrekvisitet kombineras med samtycke, samt bereda de ändringar genom vilka samlag med ett ungt barn blir straffbart som våldtäktsbrott och lägga fram ett förslag för att skärpa straffen. Arbetsgruppen ska dessutom bedöma om regleringen som gäller offrets hjälplösa tillstånd med hänsyn till de ovan nämnda ändringarna är tillräckligt omfattande och ändamålsenlig och göra nödvändiga ändringar i motiveringen eller bestämmelserna samt bedöma behovet att utveckla straffbestämmelserna som gäller sexualbrott i strafflagens övriga kapitel.

Sammandrag

Justitieministeriet tillsatte den 11 april 2019 en arbetsgrupp för att bereda en totalreform av 20 kap. i strafflagen.

Utgångspunkter

Bestämmelserna om sexualbrott i 20 kap. i strafflagen reviderades i sin helhet 1999 och har sedan dess under detta årtusende genomgått flera delreformer så att inte en enda av dess paragrafer längre är i sin ursprungliga form. Regleringen och dess motivering är till en del föråldrad. Justitieministeriet ordnade under sommaren 2018 ett expertforum för myndigheter och organisationer där man diskuterade det nuvarande rekvisitet för våldtäkt och frågor som gäller samtycke. I diskussionen lyftes det fram att det finns behov av att se över den nuvarande regleringen. Därtill godkände riksdagen den 12 mars 2019 regeringens proposition 212/2018 rd, som gällde straffen för de grövsta sexualbrotten mot barn. I samband med detta godkände riksdagen tre uttalanden i vilka det förutsätts bland annat att straffbestämmelserna som gäller våldtäktsbrott och utnyttjandebrott som riktas mot barn i 20 kap. i strafflagen revideras. Också i regeringsprogrammet 2019 har det ställts som mål att genomföra en totalreform av lagstiftningen om sexualbrott och en ändring av definitionen av våldtäkt så att den baseras på avsaknad av samtycke.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.