Direktiivi maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista (varhaisen vaiheen saneeraus ja toinen mahdollisuus)

OM028:00/2017 Säädösvalmistelu

Direktiivi (EU) 2019/1023 koskee ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä (yrityssaneeraus), uuden mahdollisuuden antamista maksukyvyttömille yrittäjille poistamalla näiden henkilökohtainen velkavastuu (velkajärjestely) sekä toimenpiteitä kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostamiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM028:00/2017

Asianumerot OM 2/472/2016

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2017 –

Asettamispäivä 1.1.2017

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Euroopan komissio antoi 22. päivänä marraskuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta (KOM(2016) 723 lopullinen). Ehdotus edellyttää mahdollisuutta yritysten saneeraamiseen varhaisessa vaiheessa ja sisältää vähimmäissäännöt eräistä saneeraukseen liittyvistä menettelyllisistä ja aineellisista kysymyksistä (mm. rauhoitusaika, saneerausohjelmasta äänestäminen, tuomioistuimen rooli ja uusi rahoitus). Lisäksi ehdotus edellyttää, että rehellisesti toimineet maksukyvyttömät yrittäjät voivat lähtökohtaisesti vapautua velkavastuusta kolmen vuoden kuluessa takaisinmaksuohjelman alkamisesta. Kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostamiseen liittyvät toimenpiteet koskevat muun muassa selvittäjien valintaa ja kouluttamista, sähköisten viestintäkeinojen käyttämistä sekä tilastotietojen keräämistä menettelyistä.

Suomen neuvottelutavoite ilmenee valtioneuvoston U-kirjelmästä ja sen johdosta annetuista eduskunnan kannanotoista (U 13/2017 vp, LaVL 5/2017 vp, TaVL 13/2017 vp, SuVEK 33/2017 vp). Direktiivi on hyväksytty ja julkaistu kesäkuussa 2019, minkä jälkeen hankkeessa on siirrytty direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon.

Tiivistelmä

Direktiivi (EU) 2019/1023 koskee ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä (yrityssaneeraus), uuden mahdollisuuden antamista maksukyvyttömille yrittäjille poistamalla näiden henkilökohtainen velkavastuu (velkajärjestely) sekä toimenpiteitä kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostamiseksi.

Lähtökohdat

Komissio antoi vuonna 2012 tiedonannon uudesta eurooppalaisesta lähestymistavasta yritystoiminnan epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen (KOM(2012) 742 lopullinen) ja vuonna 2014 suosituksen saneerausmenettelyistä ja veloista vapauttamisesta (C(2014) 1500 lopullinen). Maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisointi mainitaan osana pääomamarkkinaunionin luomista koskevaa toimintasuunnitelmaa (KOM(2015) 468 lopullinen). Myös viiden puheenjohtajan kertomuksessa ”Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely” (22.6.2015) todetaan, että todellinen pääomamarkkinaunioni edellyttää pääomamarkkinoiden yhdentymistä muun muassa maksukyvyttömyyslainsäädännön osalta.

Lisää aiheesta