Ilmoittajansuojeludirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

OM028:00/2018 Säädösvalmistelu

Ehdotuksella pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien suojelulle.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM028:00/2018

Asianumerot VN/2434/2018

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 23.4.2018 – 20.12.2022

Asettamispäivä 23.4.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Lainvalmistelu

HE laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi (ilmoittajansuojelulaki)

Eduskunnan vastaus EV 195/2022

Esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34, 26.11.2019. Direktiivillä pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien suojelulle. Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai vakavia haittoja.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Juha Keränen, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Direktiivillä pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien suojelulle. Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai vakavia haittoja.

Suomeen luodaan järjestelmä, jossa pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla (valtio ja kunnat) on velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava. Ilmoituksen voisi tietyissä tilanteissa tehdä myös keskitettyyn oikeuskanslerinviraston ilmoituskanavaan.

Vähintään 50 työntekijän yksityisen sektorin organisaatioille tulee sisäisen ilmoituskanavan perustamiseen siirtymäaikaa, jonka puitteissa sisäinen ilmoituskanava olisi otettava käyttöön viimeistään 17.12.2023. Pääsääntöisesti muiden organisaatioiden tulee perustaa sisäinen ilmoituskanava kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Ilmoittajansuojeludirektiivin ja kansallisen lain tavoitteena on mm.

Luoda yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset ilmoittajien suojelulle julkiselle ja yksityiselle sektorille koko Euroopan unionin alueella.

Luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa, elintarvikkeiden turvallisuudessa tai kuluttajansuojassa.

Tiivistelmä

Ehdotuksella pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytösten ilmoittajien suojelulle.

Lähtökohdat

Väärinkäytösten ilmoittajien suojelu on nykyään EU:ssa epäyhtenäistä ja ilmoittajat eivät kaikissa tilanteissa saa kunnollista suojaa vastatoimia vastaan. Tämä puolestaan voi johtaa siihen, että väärinkäytöksistä ei uskalleta ilmoittaa ja väärinkäytöksistä ei saada tietoa. Direktiivillä pyritään parantamaan tätä luomalla yhtenäiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytöksistä ilmoittajien suojalle aloilla, joilla on tarpeen lujittaa täytäntöönpanoa, joilla ilmoittamatta jäävät väärinkäytökset ovat keskeinen täytäntöönpanoa heikentävä tekijä ja joilla rikkomiset voivat aiheuttaa yleiseen etuun kohdistuvaa vakavaa haittaa.

Kansallisen lain soveltamisalaan kuuluvat myös:

petokset, korruptio ja muu sellainen laiton toiminta, joka liittyy unionin menojen toteuttamiseen tai unionin tulojen ja varojen keräämiseen

rikkomiset, jotka liittyvät EU:n sisämarkkinoihin, mm. unionin kilpailu- ja valtiontukisääntöjen rikkomiset
rikkomiset, jotka liittyvät sisämarkkinoihin siltä osin kuin on kyse teoista, joilla rikotaan yhteisöverosääntöjä, tai järjestelyistä, joiden tarkoituksena on saada sovellettavan yhteisöverolainsäädännön tavoitteen tai tarkoituksen vastaista veroetua

rikkomiset, joista seuraa yleiseen etuun kohdistuva uhka tai joista kohdistuu yleiseen etuun vakava haitta, jos siitä seuraa huomattavia riskejä yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Ilmoitus väärinkäytöksestä tulee voida tehdä turvallisesti ja siten, että ilmoittajan henkilöllisyys on suojattu. Lisäksi vastatoimet ilmoittajaa kohtaan ilmoituksen tekemisen johdosta kielletään. Vastatoimien kiellon rikkomisesta tai ilmoittamisen estämisestä voisi seurata vahingonkorvausvastuu sekä velvollisuus maksaa hyvitystä ilmoittajalle.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.