Visselblåsardirektiv

Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

OM028:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Syftet med förslaget är att effektivisera genomförandet av unionsrätten genom att skapa enhetliga minimikrav på EU-nivå när det gäller skydd för visselblåsare.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM028:00/2018

Ärendenummer VN/2434/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 23.4.2018 – 20.12.2022

Datum för tillsättande 23.4.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Lagberedning

RP med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 195/2022

Genom propositionen genomförs nationellt Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten 2019/1937. Syftet med direktivet är att förbättra effektiviteten i genomförandet av unionsrätten genom att skapa enhetliga miniminormer på unionsnivå för skydd av personer som rapporterar oegentligheter. Genom direktivet vill man säkerställa att en anmälare som i samband med sitt arbete upptäcker eller misstänker verksamhet som strider mot allmänintresset inom särskilt definierade områden av EU-rätten kan anmäla saken på ett säkert sätt. På detta sätt kan man förebygga hot mot allmänintresset eller allvarliga olägenheter.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Juha Keränen, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med förslaget är att effektivisera genomförandet av unionsrätten genom att skapa enhetliga minimikrav på EU-nivå när det gäller skydd för visselblåsare. Genom direktivet vill man säkerställa att personer som i sin arbetsrelaterade verksamhet får information om eller en misstanke om verksamhet som skadar allmänintresset inom specificerade områden av unionsrätten kan rapportera om detta på ett tryggt sätt. På så sätt kan hot mot och allvarliga skador för allmänintresset förebyggas.

Enligt lagen skapas ett system som ålägger organisationer inom den privata sektorn och organisationer inom den offentliga sektorn (staten och kommunerna) med i regel minst 50 anställda en skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler. I vissa situationer kan rapporteringen också göras till justitiekanslersämbetets centraliserade kanal.

För organisationer inom den privata sektorn med minst 50 anställda ges en övergångstid för inrättande av en intern rapporteringskanal. Rapporteringskanalen ska tas i bruk senast den 17 december 2023. I regel ska övriga organisationer inrätta en intern rapporteringskanal inom tre månader från att lagen trätt i kraft.

Syftet med EU:s visselblåsardirektiv och den nationella lagstiftningen är bland annat att

ta fram sådana miniminormer för den offentliga och den privata sektorn gällande skyddet för personer som rapporterar om överträdelser som är enhetliga inom hela EU

skapa ett effektivt skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker och därefter rapporterar överträdelser av EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning, till exempel inom offentlig upphandling, finansiella tjänster, livsmedelssäkerhet eller konsumentskydd.

Sammandrag

Syftet med förslaget är att effektivisera genomförandet av unionsrätten genom att skapa enhetliga minimikrav på EU-nivå när det gäller skydd för visselblåsare.

Utgångspunkter

För närvarande är skydd för visselblåsare i EU otäckt och visselblåsare får inte alltid tillräckligt skydd mot vedergällning. Detta kan i sin tur leda till bristande rapportering och rapportering av oegentligheter. Direktivet syftar till att avhjälpa detta genom att fastställa enhetliga minimistandarder för skydd av visselblåsare i områden där verkställighet behövs, där orapporterad missuppträdande är en viktig hinder för verkställighet och där överträdelser kan orsaka allvarlig skada för allmänintresset.

Till lagens tillämpningsområde hör också

bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som gäller EU:s utgifter eller uppbörd av EU:s inkomster, medel och tillgångar

överträdelser som hänför sig till EU:s inre marknad, bland annat överträdelser av EU:s konkurrensregler och regler om statligt stöd

överträdelser av lagstiftningen om samfundsskatt och arrangemang vars syfte är att få en skattefördel som står i strid med den tillämpliga lagstiftningens mål eller syfte, om överträdelsen hänför sig till den inre marknaden

överträdelser som medför hot mot eller allvarliga olägenheter för allmänintresset, om detta medför betydande risker för samhällets välfärd.

Rapporter om överträdelser ska kunna göras på ett säkert sätt och så att den rapporterande personens identitet skyddas. Dessutom förbjuds repressalier mot den rapporterande personen. Brott mot förbudet mot repressalier eller förhindrande av rapportering kan leda till skadeståndsansvar och skyldighet att betala gottgörelse till den rapporterande personen.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.