Henkilötodistelun vastaanottaminen videotallenteelta

OM033:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM033:00/2018

Asianumerot VN/4330/2018

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 16.8.2018 – 28.1.2022

Asettamispäivä 16.8.2018

Lainvalmistelu

HE suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Eduskunnan vastaus EV 214/2021

Ehdotuksen mukaan käräjäoikeudessa vastaanotettavasta suullisesta todistelusta tehtäisiin kuva- ja äänitallenne. Jos asiassa haettaisiin muutosta, hovioikeus ja korkein oikeus ottaisivat suullisen todistelun lähtökohtaisesti vastaan tältä tallenteelta, eikä todistajia ja muita oikeudenkäynnissä kuulusteltavia henkilöitä kutsuttaisi esittämään kertomustaan uudelleen. Lisäksi tehtäisiin eräitä muita muutoksia suullisen todistelun vastaanottamistapaan.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jukka Siro, lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus lainsäädännöksi, joka koskee henkilötodistelun vastaanottamista muutoksenhakutuomioistuimessa käräjäoikeudessa tehdyltä kuva- ja äänitallenteelta. Uudistuksella pyritään parantamaan muutoksenhaussa tapahtuvan näytön arvioinnin oikeellisuutta, tehostamaan muutoksenhakumenettelyä sekä vähentämään muutoksenhausta asianosaisille ja todistajille aiheutuvia kustannuksia ja muita haitallisia vaikutuksia. Henkilötodistelun vastaanottaminen tallenteelta muutoksenhakutuomioistuimessa voisi korostaa hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena ja siirtäisi oikeudenkäynnin painopistettä entistä enemmän käräjäoikeuteen.

Työryhmän työskentelyn lähtökohtana on järjestelmän ottaminen käyttöön kaikissa asioissa, joissa otetaan vastaan henkilötodistelua. Näin edellä mainitut hyödyt voitaisiin saavuttaa mahdollisimman laajasti.

Aikataulullisena tavoitteena on järjestelmän ottaminen käyttöön vuonna 2022.

Lähtökohdat

Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus selvittää joutuisasti tarpeen ja mahdollisuudet ottaa käyttöön järjestelmä, jossa suullinen näyttö otetaan muutoksenhakutuomioistuimessa vastaan käräjäoikeudessa tehdyn kuva- ja äänitallenteen avulla (EV 308/2014 vp – HE 246/2014 vp).

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman (s. 86) mukaan näytön vastaanottaminen keskitetään käräjäoikeuksiin niin, että todistelu taltioidaan hovioikeuskäsittelyä varten.

Oikeusministeriön arviomuistiossa (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:6) on selvitetty tarvetta ja mahdollisuuksia siirtyä menettelyyn, jossa henkilötodistelu otetaan hovioikeudessa vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä kuva- ja äänitallenteelta. Arviomuistio on julkaistu maaliskuussa 2019 ja ollut lausuntokierroksella. Lausunnonantajat ovat laajasti kannattaneet uudistusta.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.