Mottagande av personbevisning genom videoinspelning

OM033:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM033:00/2018

Ärendenummer VN/4330/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 16.8.2018 – 28.1.2022

Datum för tillsättande 16.8.2018

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Riksdagens svar EV 214/2021

Enligt förslaget ska en bild- och ljudupptagning göras av den muntliga bevisning som tas emot vid tingsrätten. Om ändring söks i ett mål, tar hovrätten och högsta domstolen i princip del av den muntliga bevisning som dokumenterats genom denna upptagning, och vittnen och andra personer som förhörs vid rättegången kallas inte för att lägga fram sin bevisning på nytt. Dessutom görs vissa andra ändringar i sättet att ta emot muntlig bevisning.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Jukka Siro, lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att bereda en regeringsproposition om ett förslag till en lag om mottagande av personbevisning i en fullföljdsdomstol med hjälp av bild- och ljudupptagningar som har gjorts i en tingsrätt. Syftet med reformen är att främja riktigheten i bedömningen av bevisning vid sökande av ändring, att effektivisera förfarandet för sökande av ändring och att minska de kostnader och andra skadliga verkningar som ändringssökandet medför för parter och vittnen. Syftet med att fullföljdsdomstolen ska ta emot personbevisning med hjälp av upptagningar är både att betona hovrättens roll som den domstol som kontrollerar riktigheten i tingsrättens avgöranden och att flytta tyngdpunkten i rättegången allt mer till tingsrätten.

I arbetsgruppens arbete är utgångspunkten att systemet ska tas i bruk för alla sådana ärenden där man tar emot personbevisning. På så sätt kan fördelarna med systemet uppnås i största möjliga utsträckning.

När det gäller tidtabellen är målet att systemet ska tas i bruk år 2022.

Utgångspunkter

Riksdagen förutsätter att regeringen snabbt utreder behovet av och möjligheterna att införa ett system där fullföljdsdomstolen tar emot muntlig bevisning med hjälp av ljud- och bildupptagningar som gjorts i tingsrätten (Rsv 308/2014 rd – RP 246/2014 rd).

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering (s. 87) ska mottagandet av bevisning koncentreras till tingsrätterna där bevisningen spelas in för hovrättsbehandlingen.

I justitieministeriets bedömningspromemoria (Justitieministeriets publikationer, Betänkanden och utlåtanden 2019:6) granskas behovet och möjligheten att i hovrätten ta emot personbevisning på en bild- och ljudupptagning som gjorts i en tingsrätt. Bedömningspromemorian publicerades i mars 2019 och har varit på remiss. Reformen fick ett brett understöd av remissinstanserna.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.