Vuoroasumiseen liittyvän elatusavun määrittäminen

OM035:00/2022 Kehittäminen

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM035:00/2022

Asianumerot VN/14930/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.5.2022 – 6.6.2023

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Aleksi Heikkilä, Tutkija
puh. +358 295 150 283
[email protected]

Yhteyshenkilö
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 260
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella lapsen elatuksesta annetun lain pohjalta vuoden 2007 ohjetta (OM 2007:2) täydentävä ehdotus näkökohdista, joita olisi otettava huomioon määritettäessä vuoroasuvan lapsen elatuksen suuruutta. Työryhmän on kuultava keskeisiä etujärjestöjä ja muita asiantuntijatahoja.

Oikeusministeriö julkaisi 2.6.2023 vuoden 2007 ohjetta täydentäviä näkökohtia vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden määrittämiseen:
Elatusapu vuoroasumistilanteessa, Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2023:24

Tiivistelmä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista.

Lähtökohdat

Lapsen elatusapua koskevat säännökset ovat laissa lapsen elatuksesta (704/1975). Elatusapua voidaan määrätä suoritettavaksi sosiaalilautakunnan vahvistamalla vanhempien sopimuksella tai tuomioistuimen tuomiolla. Valtaosassa tapauksia elatusapu vahvistetaan sosiaalitoimessa. Elatusavun määräytymisperusteita koskevat lain säännökset ovat varsin yleispiirteiset. Erityisesti sosiaalilautakuntien käytäntöjen yhtenäistämiseksi julkaistiin vuonna 2007 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OM 2007:2). Ohje on luonteeltaan suositus.

Ohjeessa ei ole otettu erikseen huomioon vuoroasumista. Tarvetta näitä tilanteita koskevaan ohjeistukseen on lisännyt se, että vuoroasumisesta tuli 1.12.2019 alkaen yksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) tarkoitetuista lapsen asumisjärjestelyistä.

Lisää aiheesta