Fastställande av underhållsbidrag i samband med växelvist boende

OM035:00/2022 Projekt

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till de aspekter som ska beaktas vid bestämmandet av underhållet för barn som bor växelvis hos föräldrarna.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM035:00/2022

Ärendenummer VN/14930/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 16.5.2022 – 6.6.2023

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Aleksi Heikkilä, Tutkija
tel. +358 295 150 283
[email protected]

Kontaktperson
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 260
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att utifrån lagen om underhåll för barn bereda ett förslag till synpunkter som ska beaktas när storleken på det växelvisa barnets underhåll fastställs. Förslaget kompletterar anvisningen från 2007 (JM 2007:3). Arbetsgruppen ska höra centrala intresseorganisationer och andra sakkunniga.

Justitieministeriet publicerade den 2 juni 2023 synpunkter som kompletterar 2007 års anvisning för fastställande av underhållsbidragets storlek för barn med växelvist boende:
Underhållsbidrag vid växelvist boende, Justitieministeriets publikationer, Utredningar och anvisningar 2023:25

Sammandrag

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till de aspekter som ska beaktas vid bestämmandet av underhållet för barn som bor växelvis hos föräldrarna.

Utgångspunkter

Bestämmelserna om underhållsbidrag till barn ingår i lagen om underhåll för barn (704/1975). Ett underhållsbidrag kan fastställas antingen genom ett av socialnämnden fastställt föräldraravtal eller i domstol. I de flesta fall fastställs underhållsbidraget av socialväsendet. De faktorer som påverkar underhållsbidragets storlek beskrivs mycket allmänt i lagen. I synnerhet för att förenhetliga socialnämndernas praxis publicerades 2007 en anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidraget till barn (JM 2007:3). Anvisningen har karaktären av en rekommendation.

I anvisningen har växelvist boende inte beaktats separat. Behovet av anvisningar om dessa situationer har ökat på grund av att växelvist boende från och med den 1 december 2019 blev ett av de boendearrangemang för barn som avses i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983).

Mer om ämnet