Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksien uudistaminen

OM043:00/2018 Säädösvalmistelu

Tarkoituksena on valmistella asetuksen (EU) 2017/2394 asianmukaiseksi soveltamiseksi tarvittavat säännökset sekä muut kuluttajaviranomaisten tehokkaan toiminnan ja elinkeinonharjoittajien oikeusturvan varmistamiseksi tarpeelliset säännökset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM043:00/2018

Asianumerot VN/2586/2018

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 18.6.2018 – 31.5.2019

Asettamispäivä 15.6.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Keino Estetään ylivelkaantumista ja tehostetaan velkaneuvontaa

Lainvalmistelu

HE laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 81/2020

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on toimeenpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2394 kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta. Asetuksen keskeisen osan muodostavat toimivaltaisten viranomaisten vähimmäistoimivaltuudet, joista on tarpeen perustuslain asettamien vaatimusten vuoksi säätää tarkemmin kansallisesti. Esityksellä toteutetaan pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaa,jonka mukaan kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista tehostetaan uudistamalla kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksia koskevaa sääntelyä.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tehtävänä on valmistella ehdotus kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskevan asetuksen (EU) 2017/2394 asianmukaiseksi soveltamiseksi ja muista kuluttajaviranomaisten tehokkaan toiminnan ja elinkeinonharjoittajien oikeusturvan varmistamiseksi tarpeellisista säännöksistä.

Tiivistelmä

Tarkoituksena on valmistella asetuksen (EU) 2017/2394 asianmukaiseksi soveltamiseksi tarvittavat säännökset sekä muut kuluttajaviranomaisten tehokkaan toiminnan ja elinkeinonharjoittajien oikeusturvan varmistamiseksi tarpeelliset säännökset.

Lähtökohdat

Kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksia koskevien uudistusten tavoitteena on varmistaa asetuksen (EU)2017/2394 asianmukainen soveltaminen sekä osaltaan sen varmistaminen, että kuluttajansuojalainsäädäntöä noudatetaan tehokkaasti, että kilpailuedellytykset markkinoilla ovat tasapuoliset ja että elinkeinonharjoittajien oikeusturva on asianmukaisesti järjestetty.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.