Euroopan komission ehdotus meriliikenneonnettomuustutkintadirektiivin 2009/18/EY muuttamisesta (EU-valmistelu)

OM065:00/2023 Kehittäminen

Komissio antoi 1.6.2023 niin sanotun meriliikennepaketin, jonka yksi osa on Euroopan komission ehdotus (COM(2023) 270 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista annetun direktiivin 2009/18/EY muuttamisesta (meriliikenneonnettomuustutkintadirektiivi).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM065:00/2023

Asianumerot VN/22654/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Veli-Pekka Hautamäki, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 292
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Meriliikennepaketissa ehdotetaan kaikkiaan viiden säädöksen tarkistamista meriturvallisuutta ja aluksista aiheutuvien päästöjen ehkäisemistä koskevien EU:n sääntöjen nykyaikaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että EU:lla on tarvittavat välineet, joilla voidaan edistää puhdasta ja modernia merenkulkua. Tavoitteena on varmistaa, että EU:n merenkulkuala toimii tarkoituksenmukaisesti ja pääsee sille asetettuihin tavoitteisiin. Yhdessä nämä ehdotukset muodostavat perustan, jotka tähtäävät meriliikenteen ja -kuljetusten tehokkuuteen, kestävyyteen ja turvallisuuteen EU:n vesillä ja sen ulkopuolella kansalaisten, rannikkoyhteisöjen, meriympäristön ja terveiden valtamerten hyväksi.

Muutettavaksi ehdotetun meriliikenneonnettomuustutkintadirektiivin tarkoituksena on luoda puitteet meriliikenneonnettomuuksien tutkinnalle ja tätä kautta parantaa merenkulun turvallisuutta ja suojata merenkulun ympäristöä. Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on edelleen parantaa merenkulun turvallisuutta ja merenkulun ympäristön suojaamista. Ehdotuksen tavoitteena on myös huomioida merenkulun turvallisuusasioissa tapahtunut kansainvälinen kehitys mm. tarkistamalla EU-tason sääntelyä siten, että se huomioi kansainvälisessä oikeudessa tapahtuneet muutokset.

Tiivistelmä

Komissio antoi 1.6.2023 niin sanotun meriliikennepaketin, jonka yksi osa on Euroopan komission ehdotus (COM(2023) 270 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista annetun direktiivin 2009/18/EY muuttamisesta (meriliikenneonnettomuustutkintadirektiivi).