Aserikoksia koskevan sääntelyn muuttaminen

OM077:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM077:00/2022

Asianumerot VN/34181/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 19.12.2022 – 30.6.2025

Asettamispäivä 19.12.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE rikoslain aserikoksia koskevien säännösten muuttamiseksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 50/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Muutetaan rikoslain aserikoksia koskevia rangaistussäännöksiä.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 176
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Laaditaan 28.2.2023 mennessä muistio aserikoksia koskevien rikoslain 41 luvun rangaistussäännösten nykytilanteesta sekä siihen liittyen mahdollisesta jatkotoimenpiteiden tarpeesta ja toteuttamistavasta.

Muistion laatimisen jälkeen asetetun työryhmän tehtävänä on arvioida aserikoksia koskeva rikoslain 41 luku ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset, joissa toteutetaan hallituksen ohjelman toimenpidekirjaukset. Valmistelun tavoitteena on yleisesti ottaen, että luvun rangaistussäännökset muodostavat ajantasaisen, riittävän kattavan, selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon tekojen vahingollisuus ja vaarallisuus. Työryhmän työn painopiste on sellaisissa ampuma-aseita koskevissa rikoksissa, joilla on kytkentä järjestäytyneeseen tai muuten ryhmissä tapahtuvaan rikolliseen toimintaan.

Tarpeellisiksi ja perusteltaviksi katsottavista lainsäädäntömuutoksista ja ennen kaikkea niiden laajuudesta riippuu, onko tuloksena kokonaan uusi rikoslain 41 luku vai ainoastaan luvun tiettyjen säännösten päivittäminen. Tarvittaessa työryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen tehtävien toteuttamiseksi aserikoksia koskevia muutoksia voidaan valmistella myös muualle rikoslakiin kuin vain sen 41 lukuun. Työryhmän on myös valmisteltava rikoslakiin ehdotettavista muutoksista aiheutuvat muut lainsäädäntö-muutokset.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman 16.6.2023 mukaan törkeän ampuma-aserikoksen vähimmäisrangaistus korotetaan neljästä kuukaudesta kahteen vuoteen vankeutta, jotta varmistetaan niistä tuomittavien vankeusrangaistusten pääsääntöinen ehdottomuus. Ohjelman mukaan törkeän ampuma-aserikoksen tunnusmerkistöä muutetaan siten, että luvattoman ampuma-aseen kantaminen tai kuljettaminen yleisellä paikalla tai kulkuneuvossa tulee rangaistavaksi törkeänä ampuma-aserikoksena. Lisäksi korotetaan rangaistuksia vaarallisen esineen ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta.

Aserikoksia koskevat rangaistussäännökset eivät ole pitkään aikaan olleet kokonaistarkastelun kohteena. Rikosoikeuden näkökulmasta aseisiin ja varsinkin ampuma-aseisiin liittyy varteen otettava henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten riski, erityisesti kun kysymys on luvattomista ja rikollisessa käytössä olevista tai sellaiseen käyttöön mahdollisesti päätyvistä aseista. Tämä koskee varsinkin aseiden käyttämistä järjestäytyneiden rikollisryhmien ja rikollisjengien toiminnassa. Merkittävä vaara ja vakavat seuraukset voivat kuitenkin aiheutua myös yksittäisten henkilöiden toiminnasta. Teräaseita ja muita rikoslain 41 luvussa säänneltyjä vaarallisia esineitä koskee osittain samanlainen sääntelyn tarkastelutarve kuin ampuma-aseita.

Lisää aiheesta