Kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistaminen

OM085:00/2020 Säädösvalmistelu

Oikeusministeriön asettama kuluttajaluottotyöryhmä on ehdottanut muutoksia kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskevaan 6 lukuun sekä kuluttajaluottoja koskevaan 7 lukuun. Työryhmä on ehdottanut muutoksia myös lakiin kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista. Mietintö on ollut lausuntokierroksella, joka päättyi 29.4.2022.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM085:00/2020

Asianumerot VN/28370/2020

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.8.2021 – 23.3.2023

Asettamispäivä 1.8.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Keino Estetään ylivelkaantumista ja tehostetaan velkaneuvontaa

Lainvalmistelu

HE laeiksi kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 38/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 41/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  20.10.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 294/2022

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ennen muuta kuluttajaluottoja koskeviin kuluttajansuojalain säännöksiin. Muutosten tarkoituksena on vähentää luottojen aiheuttamia ongelmia, ohjata kuluttajaluottojen hinnoittelua ja markkinointia yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpään suuntaan sekä estää luotonottoon ja maksamiseen liittyviä väärinkäytöksiä.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän mietinnössä on ehdotettu muutettavaksi kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskevaa 6 lukua sekä kuluttajaluottoja koskevaa 7 lukua. Sen lisäksi on ehdotettu muutoksia kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettuun lakiin.

Työryhmän ehdotuksen mukaan useimpia kuluttajaluottoja koskeva korkokatto laskettaisiin nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Samalla korkokatto sidottaisiin korkolaissa tarkoitettuun viitekorkoon kuitenkin siten, että korko ei saisi luottosopimuksen mukaan nousta tällöinkään yli 20 prosentin. Hyvää luotonantotapaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että säännöksessä lueteltaisiin nykyistä tarkemmin, minkä tyyppistä markkinointia erityisesti olisi pidettävä hyvän luotonantotavan vastaisena. Lisäksi ehdotetaan uusia säännöksiä kuluttajaluoton mainonnassa annettavasta varoituksesta sekä eri maksutapojen esittämisjärjestyksestä kuluttajan ostaessa hyödykkeitä verkossa. Henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus laajennettaisiin koskemaan myös hyödykesidonnaisia kertaluottoja sekä tilanteita, joissa kuluttaja valitsee verkossa asioidessaan maksutavaksi laskun. Kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ehdotukseen sisältyvien uusien säännösten rikkomisen johdosta elinkeinonharjoittajalle voitaisiin määrätä seuraamusmaksu.

Tiivistelmä

Oikeusministeriön asettama kuluttajaluottotyöryhmä on ehdottanut muutoksia kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskevaan 6 lukuun sekä kuluttajaluottoja koskevaan 7 lukuun. Työryhmä on ehdottanut muutoksia myös lakiin kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista. Mietintö on ollut lausuntokierroksella, joka päättyi 29.4.2022.

Lähtökohdat

Kuluttajaluottojen pysyvä hintasääntely, joka koostuu 20 %:n korkokatosta ja erillisestä luottokustannuskatosta, tuli voimaan 1.9.2019. Sääntelyn ulkopuolelle jätettiin ennen sen voimaantuloa tehdyt sopimukset. Tätä vanhaa luottokantaa voidaan pitää erityisen ongelmallisena, sillä näissä luotoissa luoton korot saattavat olla yli 100 prosenttia.

Hallitus on puoliväli- ja kehysriihessä 29.4.2021 linjannut, että markkinoinnin rajoittamista arvioidaan kuluttajaluottosääntelyn kokonaistarkastelun yhteydessä. Samassa yhteydessä on arvioitava kuluttajaluottojen enimmäiskoron mahdollista pysyvää madaltamista.

Myös eduskunta on edellyttänyt (EV 212/2020 vp), että valtioneuvosto arvioi huolellisesti kattavaan analyysiin ja kansainväliseen vertailuun pohjautuen, onko kuluttajaluottosääntelyä muutettava pysyvästi. Tässä arvioinnissa on erityisesti tarkasteltava tehokasta seuraamussääntelyä ja vanhojen, korkeakorkoisten luottojen saamista maltillisemman korkotason turvaavan sääntelyn piiriin. Eduskunta on niin ikään edellyttänyt, että valtioneuvosto valmistelee kuluttajaluottoja koskevan mainonnan ja suoramarkkinoinnin hillitsemisestä pysyvää lainsäädäntöä (EV 69/2020 vp, 5. lausuma).

Kuluttajansuojalaissa (38/1978) edellytetään, että luotonantaja todentaa ennen kuluttajaluottosopimuksen tekemistä luottoa hakevan henkilöllisyyden huolellisesti. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonantajan on käytettävä vahvaa sähköistä tunnistamista. Säännös ei koske hyödykesidonnaisia kertaluottoja eikä verkkokauppojen laskutuspalveluja. On noussut esille tarve harkita henkilöllisyyden todentamisvelvollisuuden laajentamista koskemaan kaikkia kuluttajaluottoja sekä verkkokauppojen laskutuspalveluja.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.