Revidering av lagstiftningen om konsumentkrediter

OM085:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Oikeusministeriön asettama kuluttajaluottotyöryhmä on ehdottanut muutoksia kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskevaan 6 lukuun sekä kuluttajaluottoja koskevaan 7 lukuun. Työryhmä on ehdottanut muutoksia myös lakiin kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista. Mietintö on ollut lausuntokierroksella, joka päättyi 29.4.2022.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM085:00/2020

Ärendenummer VN/28370/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.8.2021 – 23.3.2023

Datum för tillsättande 1.8.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna förstärks

Metod Överskuldsättning förebyggs och skuldrådgivningen effektiviseras

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen, 13 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna och 5 kap. 3 § i rättegångsbalken
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 38/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 41/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  20.10.2022
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 294/2022

I propositionen föreslås det ändringar framför allt i bestämmelserna om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Syftet med ändringarna är att minska de problem som krediterna orsakar, styra prissättningen och marknadsföringen av konsumentkrediter i en riktning som är samhälleligt mer acceptabel samt att förhindra missbruk i samband med kredittagning och betalning.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Työryhmän mietinnössä on ehdotettu muutettavaksi kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskevaa 6 lukua sekä kuluttajaluottoja koskevaa 7 lukua. Sen lisäksi on ehdotettu muutoksia kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettuun lakiin.

Työryhmän ehdotuksen mukaan useimpia kuluttajaluottoja koskeva korkokatto laskettaisiin nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Samalla korkokatto sidottaisiin korkolaissa tarkoitettuun viitekorkoon kuitenkin siten, että korko ei saisi luottosopimuksen mukaan nousta tällöinkään yli 20 prosentin. Hyvää luotonantotapaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että säännöksessä lueteltaisiin nykyistä tarkemmin, minkä tyyppistä markkinointia erityisesti olisi pidettävä hyvän luotonantotavan vastaisena. Lisäksi ehdotetaan uusia säännöksiä kuluttajaluoton mainonnassa annettavasta varoituksesta sekä eri maksutapojen esittämisjärjestyksestä kuluttajan ostaessa hyödykkeitä verkossa. Henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus laajennettaisiin koskemaan myös hyödykesidonnaisia kertaluottoja sekä tilanteita, joissa kuluttaja valitsee verkossa asioidessaan maksutavaksi laskun. Kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ehdotukseen sisältyvien uusien säännösten rikkomisen johdosta elinkeinonharjoittajalle voitaisiin määrätä seuraamusmaksu.

Sammandrag

Oikeusministeriön asettama kuluttajaluottotyöryhmä on ehdottanut muutoksia kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskevaan 6 lukuun sekä kuluttajaluottoja koskevaan 7 lukuun. Työryhmä on ehdottanut muutoksia myös lakiin kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista. Mietintö on ollut lausuntokierroksella, joka päättyi 29.4.2022.

Utgångspunkter

Kuluttajaluottojen pysyvä hintasääntely, joka koostuu 20 %:n korkokatosta ja erillisestä luottokustannuskatosta, tuli voimaan 1.9.2019. Sääntelyn ulkopuolelle jätettiin ennen sen voimaantuloa tehdyt sopimukset. Tätä vanhaa luottokantaa voidaan pitää erityisen ongelmallisena, sillä näissä luotoissa luoton korot saattavat olla yli 100 prosenttia.

Hallitus on puoliväli- ja kehysriihessä 29.4.2021 linjannut, että markkinoinnin rajoittamista arvioidaan kuluttajaluottosääntelyn kokonaistarkastelun yhteydessä. Samassa yhteydessä on arvioitava kuluttajaluottojen enimmäiskoron mahdollista pysyvää madaltamista.

Myös eduskunta on edellyttänyt (EV 212/2020 vp), että valtioneuvosto arvioi huolellisesti kattavaan analyysiin ja kansainväliseen vertailuun pohjautuen, onko kuluttajaluottosääntelyä muutettava pysyvästi. Tässä arvioinnissa on erityisesti tarkasteltava tehokasta seuraamussääntelyä ja vanhojen, korkeakorkoisten luottojen saamista maltillisemman korkotason turvaavan sääntelyn piiriin. Eduskunta on niin ikään edellyttänyt, että valtioneuvosto valmistelee kuluttajaluottoja koskevan mainonnan ja suoramarkkinoinnin hillitsemisestä pysyvää lainsäädäntöä (EV 69/2020 vp, 5. lausuma).

Kuluttajansuojalaissa (38/1978) edellytetään, että luotonantaja todentaa ennen kuluttajaluottosopimuksen tekemistä luottoa hakevan henkilöllisyyden huolellisesti. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonantajan on käytettävä vahvaa sähköistä tunnistamista. Säännös ei koske hyödykesidonnaisia kertaluottoja eikä verkkokauppojen laskutuspalveluja. On noussut esille tarve harkita henkilöllisyyden todentamisvelvollisuuden laajentamista koskemaan kaikkia kuluttajaluottoja sekä verkkokauppojen laskutuspalveluja.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.