Edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevan sääntelyn ajantasaistaminen

OM102:00/2023 Säädösvalmistelu

Tehdään holhoustoimesta annettuun lakiin (442/1999) ja edunvalvontavaltuutuksesta annettuun lakiin (648/2007) tarvittavat muutokset sääntelyn ajantasaistamiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM102:00/2023

Asianumerot VN/24399/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 21.8.2023 – 31.12.2025

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 220
[email protected]

Yhteyshenkilö
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 260
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida, millä tavoin holhoustoimesta annettuun lakiin sisältyvää edunvalvojan toiminnan valvontaa koskevaa sääntelyä voitaisiin tarkistaa siten, että edunvalvonnassa olevien oikeusturva ei heikkene. Lisäksi työryhmän tehtävänä on selvittää edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain soveltamisessa ilmenneet lainmuutostarpeet. Hankkeessa tulee ottaa huomioon edunvalvontalainsäädännön tavoite eli haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden suojaaminen.

Työryhmän on valmisteltava tarpeellisiksi katsomansa lakiehdotukset ja laadittava ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Tehdään holhoustoimesta annettuun lakiin (442/1999) ja edunvalvontavaltuutuksesta annettuun lakiin (648/2007) tarvittavat muutokset sääntelyn ajantasaistamiseksi.

Lähtökohdat

Edunvalvonnassa olevien henkilöiden määrä on kasvanut jatkuvasti. Edunvalvontapalvelujen tarpeen odotetaan kasvavan tulevina vuosina mm. väestön ikärakenteesta johtuvista syistä.

Lisää aiheesta