Korruption ja rahanpesun yhteydet pohjoismaissa

Vuosien 2020−2021 aikana on käynnissä oikeusministeriön ja Poliisiammattikorkeakoulun hanke pohjoismaisessa toimintaympäristössä tapahtuvasta, kansainväliseen liiketoimintaan liittyvästä, korruptiosta ja rahanpesusta. Hanke rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston varoilla.

Hankkeen tavoitteena on:

  • kuvata alustavasti tutkimuskirjallisuuden avulla korruption ja rahanpesun kytkentöjä sekä aiheeseen liittyen kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmaa
  • selvittää keinoja ja käytäntöjä, joilla ilmoitusvelvolliset, valvojat, rahanpesun selvittelykeskukset ja muut vastuuviranomaiset voivat tunnistaa korruptioon viittaavia epäilyttäviä kansainvälisiä liiketoimia
  • selvittää keinoja ja käytäntöjä, joilla korruption torjuntaan osallistuvat viranomaiset ja muut tahot voivat tunnistaa rahanpesuun viittaavia epäilyttäviä kansainvälisiä liiketoimia
  • kartoittaa potentiaalisia indikaattoreita ja riskien arvioinnin työkaluja erityisesti kansainväliseen lahjontaan liittyvien transaktioiden tunnistamiseksi.

Selvitykseen liittyvät useat käynnissä olevat hankkeet, jotka kytkeytyvät korruption ja rahanpesun teemoihin. Rahanpesun toisen kansallisen riskiarvioin toteuttamiseksi on laadittu esiselvitys, ja varsinaisen riskiarvion valmistelu ajoittuu vuosille 2020−2021. Hanke tukee myös korruption vastaiseen strategiaan (OM) ja Harmaan talouden torjuntaohjelmaan liittyvää työtä. Lisäksi selvityksellä on liittymäpinta korruption seurannan indikaattoreita selvitettävään KORSI-hankkeeseen, joka on juuri valmistunut.

Selvityksen tavoitteena on tietoisuuden lisääminen kansainväliseen liiketoimintaan liittyvästä korruptiosta ja rahanpesusta viranomaisten ja muiden tahojen keskuudessa. Se tuottaa lisätietoa eri ilmiöiden kytkennöistä ja kartoittaa mahdollisia työvälineitä riskien arviointiin, torjuntatyön kohdentamiseen ja vaikuttavuuden seurantaan. Hanke tukee myös aiheeseen liittyvää koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä.

Lisätietoa hankkeesta

Juha Keränen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikosoikeus Puhelin:0295150142   Sähköpostiosoite: