Kopplingarna mellan korruption och penningtvätt i de nordiska länderna

Under 2020–2021 pågår justitieministeriets och Polisyrkeshögskolans projekt för korruption och penningtvätt i Norden i anknytning till internationell affärsverksamhet. Projektet finansieras med medel från Nordiska ministerrådet.

Projektet har som mål att

  • preliminärt med hjälp av forskningslitteratur beskriva kopplingarna mellan korruption och penningtvätt och att belysa fenomenet mot bakgrund av internationell affärsverksamhet

  • utreda metoder och praxis för att ansvariga enheter, tillsynsmyndigheter, centraler för utredning av penningtvätt och andra ansvariga myndigheter ska kunna identifiera misstänkta internationella transaktioner som tyder på korruption

  • utreda metoder och praxis för att de myndigheter och andra aktörer som deltar i bekämpningen av korruption ska kunna identifiera misstänkta internationella transaktioner som tyder på penningtvätt

  • kartlägga potentiella indikatorer och verktyg för riskbedömning, särskilt för att identifiera transaktioner i samband med internationell korruption.

Utredningen har samband med flera pågående projekt som rör korruption och penningtvätt. Det har gjorts en preliminär utredning inför den andra nationella riskbedömningen av penningtvätt, och beredningen av den egentliga riskbedömningen planeras till 2020–2021. Projektet stöder också arbetet med strategin mot korruption (justitieministeriet) och programmet för bekämpning av grå ekonomi. Dessutom tangerar utredningen det nyss färdigställda KORSI-projektet i vilket man kartlade indikatorer för uppföljning av korruption.

Syftet med utredningen är att öka medvetenheten bland myndigheter och andra aktörer om korruption och penningtvätt i anslutning till internationell affärsverksamhet. Den ger mer information om kopplingarna mellan olika fenomen och kartlägger eventuella verktyg för riskbedömning, inriktning av bekämpningsarbetet och uppföljning av effekterna. Projektet stöder också utbildning och ökad medvetenhet om ämnet.

Ytterligare information om projektet

Juha Keränen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, Straffrätt Telefon:0295150142   E-postadress: